מפרסם: האגודה לצדק חלוקתי
תאריך: 09/05/2017 13:58
נושא: נדל"ן
הודעה לעיתונות

מועצת מקרקעי ישראל תדון מחר בשורה ארוכה של החלטות

האגודה לצדק חלוקתי ופורום הקרקעות טוענים כי אין לקבל החלטות בחטף וקראו לשר האוצר ולחברי מועצת מקרקעי ישראל בנייר עמדה, להוריד חלק מהצעות ההחלטה מסדר יומה של המועצה.

לטענת הארגונים לא ניתן לדון בחטף בישיבה אחת, שאורכה שעתיים, בכ-15 הצעות החלטה כה חשובות הנוגעות למדיניות הקצאת מקרקעי הציבור. הליך זה אינו הליך מנהלי תקין לקבלת החלטות הנוגעות להקצאת משאב הקרקע הציבורית, בלשון המעטה.

הפרסום אודות ישיבת המועצה נעשה כבר לפני כחודש. אולם, שלל הצעות ההחלטה פורסמו רק כ- 3 ימי עבודה לפני הדיון! זאת ועוד, ההצעות פורסמו במקום שאינו בולט באתר הרשות ומבלי לאזכר את קיום הישיבה בכניסה לאתר. בכך יש כדי לפגוע פגיעה של ממש ביכולת הציבור וארגוני החברה האזרחית להשתתף בתהליכי קבלת ההחלטות ברשות. הארגונים התריעו בנייר העמדה כי פרסום כאמור אינו מאפשר תגובה הולמת ופוגע בעקרונות השקיפות ושיתוף הציבור בקבלת החלטות ברמ"י. אין זה מן הסביר לצפות לקבל תגובות מושכלות המבוססות על למידת ההצעות בזמן קצר כל-כך. ואכן בשל הפרסום המאוחר נמנע, הלכה למעשה, מהארגונים להגיב באופן מהותי להצעות ההחלטה!

בהמשך לאמור, ביקשו הארגונים, להוריד מסדר היום את הצעות ההחלטה להלן ולייתן לארגונים אפשרות להביע תחילה את עמדתם ביחס אליהן:

  1. הצעת החלטה 686 "הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת האגודה החקלאית"
  2. הצעת החלטה 690 "התחדשות עירונית"
  3. הצעת החלטה 682 "תנאי הקצאת קרקע לבתי ספר חקלאיים"
  4. הצעת החלטה 689 "הגברת התחרות והבטחת אספקה סדירה של חומרי גלם למפעלי המלט"

בנוגע להצעת החלטה 682 "תנאי הקצאת קרקע לבתי ספר חקלאיים"
טענו הארגונים כי כידוע, ברוב המקרים מדובר על קרקע יקרה במרכז הארץ. לכן הוראה המחייבת השבת הקרקע למדינה בעת שינוי יעוד הינה נדרשת ומתבקשת. אף יותר מכך, כאשר תנאי החוזה לא מתקיימים ונעשה בקרקע שימוש אחר, אין לחדש את החוזים ויש לדרוש את השבת הקרקע לאלתר נוכח הפרת תנאי ההקצאה המקוריים.

כמו כן ישנם מקרים בהם מספסרים בקרקע שהוענקה למטרה הציבורית גורמים פרטים וברשות הסתדרות העובדים (כגון: סמינר שיין).
מכאן שטרם הצבעתם על החלטה זו, על חברי המועצה לדרוש תחילה את רשימת כפרי הנוער והשימוש שנעשה בכל אחד מהם, בכדי לראות את התמונה המלאה ולהעביר החלטה העולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי הרחב.

הארגונים ברכו על הצעת החלטה 693 "העברת בעלות במקרקעי ישראל" שמקנה תוקף נוסף לביטול החלטה 1370. ההצעה מחזירה את שיעורי התשלום שנקבעו בהחלטה הקודמת 1185 ומוסיפה הסדרים שעל פניו מבטיחים את האינטרס הציבורי.

לדברי עו"ד רויטל ברילנשטיין מהאגודה לצדק חלוקתי: " כזכור, החלטה 1370 בוטלה בהמשך לעתירה שהוגשה נגדה על ידי האגודה לצדק חלוקתי ולאחר שנחשפו נתונים כלכליים אודות שווי ההטבות המוענקות במסגרתה. מבדיקה מהירה, נראה כי ההסדרים שנקבעו בהצעת ההחלטה עומדים בקנה אחד עם האינטרס הציבורי והנחיות בית המשפט העליון.

ביטול החלטה 1370, מציף את חשיבותה של תשתית עובדתית הולמת טרם קבלת החלטות ברמ"י, בעיקר כאשר מדובר על הצעות החלטה המעניקות זכויות חדשות. רק כך תוכלנה להתקבל החלטות אחראיות ומושכלות ברשות מקרקעי ישראל. אנו מצפים מחברי המועצה לעמוד על הצורך להבין את טיב ההחלטות ולבחון באופן מעמיק את ההשלכות ארוכות הטווח של החלטותיהם."

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- האגודה לצדק חלוקתי.