הודעה לעיתונות

שר התקשורת איוב קרא החליט לדחות את מועד יישום ההחלטה לפרישת תשתית הוט טלקום

במהלך תקופת הדחייה, תחל הוט טלקום בפרישת תשתית במספר יישובים לאחר היוועצות עם הוועדה המייעצת
במהלך תקופת הדחייה הוט שידורים תמשיך לספק את שירותי ה-OTT באזורים בהם לא פרושה רשת הוט טלקום

ביום 13 בנובמבר 2014 החליט שר התקשורת דאז מר גלעד ארדן, לאמץ את המלצת הוועדה המייעצת, לעניין פרישה אוניברסלית, לפיה, בשלב ראשון, הוט טלקום תשלים פרישה של תשתיותיה ב- 61 ישובים וזאת תוך 24 חודשים (כלומר עד ליום 13 בנובמבר 2016), וכי הפרישה ביתר הישובים הלא מרושתים (כ- 170 ישובים) תעשה בשלב שני ("ההחלטה משנת 2014").

ביום 9 באוקטובר 2016 החליט מ"מ שר התקשורת מר צחי הנגבי, לדחות את יישום ההחלטה משנת 2014 לתקופה של שנה, כלומר עד ליום 13 בנובמבר 2017. כן נקבע, כי בתקופה זו תחל הוט מערכות תקשורת בע"מ לספק את שירותיה בטכנולוגיית OTT (Over The Top) באזורים בהם לא פרושה תשתית הוט טלקום ("ההחלטה משנת 2016").

ביום 3 באוקטובר 2017 פורסמה הודעה לציבור לפיה הוועדה המייעצת שוקלת להמליץ לשר התקשורת לדחות ב-6 חודשים את יישום ההחלטה משנת 2014, בהודעה פורטו הנימוקים לדחייה הנשקלת.

לאחר ששר התקשורת בחן את המלצות הוועדה, את ההתייחסויות שהגיעו לוועדה מן הציבור, ואת תגובות הוועדה, החליט לאמץ את המלצות הוועדה, כמפורט להלן:

1. דחיית המועד ליישום ההחלטה משנת 2014 בשישה חודשים, עד ליום 13 במאי 2018.

2. תקופת הדחייה נועדה לצורך ביצוע בחינה וגיבוש החלטה. הבחינה תכלול את מצב התשתיות הנייחות במדינת ישראל ואיכותן ובפרט ביישובים בהם אין פרישה של שתי תשתיות נייחות, וכן הצורך בניתוח התועלת המשקית הנובעת מפרישה אוניברסלית של שתי תשתיות נייחות, או יותר, באזורים אלו. השלמת הבחינה נדרשת, על מנת לגבש המלצה המביאה בחשבון את מכלול השיקולים הרלוונטיים לעניין, נכון להיום, לטובת כלל הציבור, התפתחות התחרות וקידום מצב התשתיות בישראל באופן היעיל ביותר, קידום הפריפריה וצמצום פערים באמצעים היעילים ביותר.

3. במהלך תקופת הדחייה הוט שידורים תמשיך לספק את שירותי ה-OTT באזורים בהם לא פרושה רשת הוט טלקום בהתאם למפורט בהחלטה משנת 2016.

4. במהלך תקופת הדחייה כאמור, ייקבע שעל הוט טלקום להתחיל בפרישת תשתית במספר יישובים כפי שיקבע השר. הוועדה המייעצת תמליץ בעת הקרובה, לאחר שמיעת הגורמים הרלוונטיים לעניין, בדבר רשימת יישובים נעדרי תשתית הוט טלקום אשר ביחס אליהם תחויב הוט טלקום בפריסה מידית. רשימת היישובים תגובש בשים לב, בין היתר, לרשימת 61 היישובים שנקבעו לפרישה בשלב הראשון בהחלטה משנת 2014, הביקוש לשירותים ביישובים, לוחות הזמנים הצפויים להשלמת הפרישה וכמות משקי הבית ביישוב.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- משרד התקשורת.