ישיבת הממשלה
ישיבת הממשלה
ישיבת הממשלה -השרה גילה גמליאל
ישיבת הממשלה -השרה גילה גמליאל
הודעה לעיתונות

ביזמת השרה גמליאל -הממשלה אישרה הטמעת חשיבה מגדרית בתהליך קבלת ההחלטות בתעשייה, משרד הבריאות והמוסד לביטוח לאומי

== השרה לשוויון חברתי, ח"כ גילה גמליאל: "הטמעת החשיבה המגדרית תוביל בסופו של תהליך לצמיחה כלכלית, כך שיותר ויותר נשים לא רק ישתלבו במעגל התעסוקה אלא שנצליח לצמצם את הפערים הבלתי נסבלים בשכר שנאמדים היום במגזר הציבורי על יותר מ 30% והיעד שאותו אנחנו מציבים הוא להגיע לשוויון המיוחל" ==

במסגרת דיון מיוחד לציון יום האישה הבינלאומי, אישרה היום (ראשון) אישרה את יוזמת השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל לקידום השוויון המגדרי והטמעת החשיבה המגדרית בתחומי התעשייה, הבריאות והמוסד לביטוח לאומי. בקרוב, יהפוך השוויון המגדרי לשיקול בתהליכי קבלת ההחלטות וניהול המדיניות במשרד הכלכלה, במשרד הבריאות ובמוסד לביטוח לאומי. על פי ההחלטה, יוקם צוות משותף של הרשות לקידום מעמד האישה במשרד לשווין חברתי, של משרד הכלכלה והתעשייה ושל משרד האוצר אשר יבחן שורת צעדים לצמצום הפער המגדרי בתעשייה הישראלית, זאת תוך הטמעת חשיבה מגדרית. הצוות יגיש המלצותיו לשרה לשוויון חברתי ולשר הכלכלה תוך חצי שנה. כמו כן, במטרה להגביר את יכולתן של נשים מוחלשות מהחברה החרדית והחברה הערבית בישראל למצות זכויות בביטוח הלאומי, תעמיד הרשות לקידום מעמד האישה שירותי ייעוץ מגדרי לקידום מיצוי זכויות של נשים חרדיות וערביות. בנוסף, יקים משרד הבריאות ועדה לרפואה מגדרית בשירות הבריאות בישראל אשר תמליץ על פעולות להתאמת שירותי הרפואה לצרכים המגדריים השונים.
השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל בפתח דבריה פנתה לראש הממשלה ואמרה: "אדוני ראש הממשלה, יישר כוח על פעילותך בארצות הברית, אנחנו מוקירים אותך ומודים לך על כך". לעניין יוזמתה שאושרה בממשלה, אמרה השרה גמליאל: "השוויון המגדרי הוא אינטרס כלכלי ראשון במעלה והוא אתגר שאותו אנחנו מציבים לנו בממשלה. הרעיון הוא להטמיע בשלושה משרדי ממשלה, בשלב ראשון, מודל של חשיבה מגדרית כחלק מתהליך העבודה, אשר ייושם בהמשך גם במשרדים השונים. הטמעת החשיבה המגדרית תוביל בסופו של תהליך לצמיחה כלכלית, כך שיותר ויותר נשים לא רק ישתלבו במעגל התעסוקה אלא שנצליח לצמצם את הפערים הבלתי נסבלים בשכר שנאמדים היום במגזר הציבורי על יותר מ 30% והיעד שאותו אנחנו מציבים הוא להגיע לשוויון המיוחל", השרה הודתה למנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה במשרד לשוויון חברתי רו"ח אוה מדז'יבוז' על העבודה וכן לשרי הממשלה על אישור היוזמה.
בשולי הדברים, נאמר כי שיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה נמוך משיעור ההשתתפות של גברים זה שנים רבות. ההתפלגות של המועסקים בתעשייה מראה כי נשים מהוות רק 30% בממוצע מכוח התעסוקה. אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר אף ביצע סימולציה לבחינת ההשפעה המאקרו-כלכלית של צמצום פערי השכר בין נשים וגברים במשק בעשורים הקרובים שעל פי תוצאותיה צמצום פערי השכר בין נשים לגברים עשוי להביא להגדלה של התוצר הלאומי בשיעור של כ-7% בעשורים הקרובים. בנוסף יצוין כי קידום שוויון מגדרי בתעשייה עשוי לקדם גם צמצום פערים חברתיים ויסייע להתמודד עם חסמים נוספים המעכבים את השתלבותן של נשים בתעשייה. לאור זאת, הטמעת חשיבה מגדרית תוכל לסייע בידי חברות התעשייה בזיהוי חסמים גלויים ונסתרים כאחד להשתלבות נשים מיטבית בחברותיהם. הצוות הבין משרדי של המשרד לשוויון חברתי, משרד הכלכלה ומשרד האוצר לקידום שוויון מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית בתעשייהיבחן את הנושא ויגבש תוך 180 יום המלצות לכלים וצעדים נוספים לקידום חשיבה מגדרית וצמצום הפערים הקיימים בתעשייה.

כמו כן, ובאשר למוסד לביטוח לאומי יצוין כי ההחלטה מתייחסת להצלחת מבוטח למצות את זכויותיו בוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי הדנות בבקשות לקבלת קצבאות שונות כגון: קצבת נכות כללית וקצבת נכות מעבודה. צליחת וועדות אלה משתנה נוכח הבנת המבוטח את תהליך הוועדה והמוכנות שלו להציג בפני הועדה את מצבו . מההחלטה עולה כי נשים המשתייכות לאוכלוסייה מוחלשת סובלות באופן כפול, הן כנשים והן בשל השתייכותן לאוכלוסייה מוחלשת להציג את מצבן לאשורו בוועדות אלה. על פי ההחלטה, המוסד לביטוח לאומי יבחן עשיית התאמות נדרשות לנשים מאוכלוסיות מוחלשות ביניהן: המגזר הערבי והמגזר החרדי לצרכים המאפיינים והייחודיים של מגזרים אלה ונוכח השונות התרבותית במגזרים אלה. על מנת לבצע התאמות אלה נקבע כי הרשות לקידום מעמד האישה תעמיד למוסד לביטוח לאומי שירותי ייעוץ מגדרי לקידום מיצוי זכויות של נשים המשתייכות לאוכלוסייה מוחלשת כאמור לרבות לעניין הטמעת חשיבה מגדרית.

עוד יצוין, כי בשנים האחרונות התבססה ההכרה כי למין ומגדר השפעה משמעותית על כל תחומי הבריאות. ניתן למצוא הבדלים מגדריים באפידמיולוגיה של מחלות, בהסתמנותן הקלינית, בתגובה לטיפול וכן בדפוסי אספקה וצריכה של שרותי בריאות. על מנת שמערכת הבריאות תיטיב להתמודד עם ההשפעות הנרחבות של מגדר על בריאותם של מטופליה נדרש שינוי תפיסתי, עדכון של פרדיגמות טיפול, וחינוך של מטפלים ומטופלים כאחד. נקבע, כי משרד הבריאות יקים ועדה לרפואה מגדרית בשירותי הבריאות בישראל. מטרת הוועדה היא לבחון את מערכת הבריאות בישראל ולהמליץ למשרד הבריאות לגבי השינויים הנדרשים כדי שזו תהיה מותאמת מבחינה מגדרית, בין היתר בהתייחס להיבטים של תפיסת המדיניות; אופן מתן שירותי הבריאות ואופן צריכתם; תהליכי קבלת ההחלטות בתחומים אלו תוך התחשבות במשתנה המגדרי; התשתית הנורמטיבית והחוקית; חינוך והכשרה; הקצאת המשאבים.

מצ"ב:
א. נוסח החלטת הממשלה
ב. תמונות השרה גמליאל, קרדיט: דוברות המשרד לשוויון חברתי, מותרת בשימוש

לפרטים ותיאום ראיונות:
אלון מזר, דובר השרה לשוויון חברתי
052-6000145

קותי צפרי, דובר המשרד לשוויון חברתי
050-6237666

אוהד כהן, דוברות המשרד לשוויון חברתי
050-6796100

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- המשרד לשוויון חברתי.