מפרסם: רשות מקרקעי ישראל
תאריך: 23/11/2020 13:52
נושא: נדל"ן
קרדיט: רשות מקרקעי ישראל
קרדיט: רשות מקרקעי ישראל
הודעה לעיתונות

נחתם הסכם בין רמ"י ובין היישוב מבוא מודיעין לשיקום והסדרת היישוב שנפגע בשריפה

מנהל רשות מקרקעי ישראל , עדיאל שמרון: ההסכם יהפוך את מבוא מודיעין לאחד היישובים המבוקשים בלב המדינה

נציגי רשות מקרקעי ישראל ונציגי תושבי מבוא מודיעין חתמו על הסכם המעגן את זכויות התושבים בקרקע ומבטיח את המשך פיתוח היישוב מתיישבים
מנהל מחוז מרכז ברשות מקרקעי ישראל , דוד מזרחי, הביא לסיום מוצלח מו"מ ממושך שהתנהל מול נציגות היישוב מבוא מודיעין, על הסדרת מעמדו של היישוב ועיגון שכויות התושבים בקרקע. ראש מועצת חבל מודיעין, שמעון סוסן תרם רבות להשגת ההסכם. הצורך בהשגת ההסכם התעורר בעקבות השריפה הגדולה שפגעה ביישוב. אז התברר כי משובר ביישוב שתהליך הקמתו ומעמד התושבים בקרקע לא עוגן כלל ועיקר.
מנהל רשות מקרקעי ישראל, עדיאל שמרון אומר כי רשות מקרקעי ישראל התגייסה למאמץ הממשלתי להסדיר את מעמדו של היישוב ולסייע בשיקומו לאחר השריפה הגדלה . ההסכם יהפוך את מבוא מודיעין ליישוב מבוקש בלב אזורי הביקוש.

מנהל מרחב מרכז ברשות מקרקעי ישראל , דוד מזרחי, אומר : "מדובר בהסכם ייחודי המעגן לראשונה את זכויותיהם של התושבים המקוריים של מבוא מודיעין בקרקע ובה בעת מאפשר למדינה לשווק קרקעות באחד מהמקומות המבוקשים בלב ישראל."

ההסכם כולל את עיגון זכויותיהם של –38 משפחות המתיישבים המקוריים במבוא מודיעין אשר מגרש המגורים בו הם מתגוררים היום יוקצה להם. על פי ההסכם רמ"י תקצה למתיישבים מגרש אחד בפטור ממכרז על פי מחצית הזכויות בתב"ע (יחידת דיור ויחידת דיור קטנה נוספת). לחוזה החכירה (מגורים עירוני) יתווספו תנאים מיוחדים שישקפו את המפורט להלן.

ערך המגרש ייקבע על פי שומה למלוא קיבולת הבניה למגרש (כולל עלויות פיתוח) תוך הפחתת עלויות פיתוח, לפי תעריפי אגרות והיטלים הנהוגים בתחום המועצה האזורית חבל מודיעין.

שיעור דמי החכירה המהוונים יהיה 11% מערך המגרש, זהו סכום מופחת בהשוואה למקובל בדרך כלל והוא משקף את מאמציה של רשות מקרקעי ישראל ללכת לקראת התושבים ולסייע להם.
בנוסף יוכלו המתיישבים לבנות יח"ד נוספת במגרש בתשלום מופחת בשיעור 31% בלבד. כך שיוקצו סה"כ 2 יח"ד גדולות ו-2 יח"ד קטנות נוספות.
סעיף 2 בהסכם קובע כי רמ"י תקצה למומלצי המתיישבים קרקע ליחידת דיור אחת נוספת בפטור ממכרז במספר מגרשים המוגדרים בתב"ע ביעוד מגורים ב'.
הרשות תקבע את מספרי המגרשים המיועדים להקצאה זו על פי שיקול דעתה הבלעדי תוך השתדלות להתחשב בבקשת האגודה ותערוך את ההקצאה רק לאחר סיום שיווק יתרת המגרשים בתב"ע ביעוד מגורים ב' במכרז פומבי על ידי רמ"י.
ההסכם מגדיר שמומלצי המתיישבים יכולים להיות רק בנם או בתם של המתיישבים (כל מתיישב ביחס לילדיו). עוד נקבע כי עד 10 מתיישבים יהיו רשאים לוותר על זכותם להמליץ על אחד מילדיהם.

במקרה זה תעבור זכות ההמלצה לאגודה והיא תוכל להמליץ על בן/בת אחד נוסף בלבד של אחד המתיישבים.

הקצאת המגרש תבוצע תוך 120 יום מהמועד הקובע בהסכם. בעד ההקצאה בפטור ממכרז ישלם היזם מלוא דמי החכירה המהוונים בשיעור תשלום של 91% מערך המגרש למלוא קיבולת הבניה בו,
על פי התב"ע שבתוקף במועד אישור העסקה ברמ"י

ההסכם כולל גם הקמת מתחמי תיירות, ומסחר, אשר יוקצו בפטור ממכרז לאגודה ומתחם תעסוקה אשר ישווק ע"י ידי רשות מקרקעי ישראל. ההסכם מאפשר גם למבא מודיעין לחכור בחוזה לתקופה
ארוכה קרקע חקלאית.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- רשות מקרקעי ישראל.