הודעה לעיתונות

מדיקל קומפרישין סיסטם (MCS): הכנסות החברה ממכשיר ה- SFT צמחו בשנת 2012 בכ- 53% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד

• החברה רשמה בשנת 2012 גידול של כ- 23% בהכנסות בהשוואה לאשתקד
• נכון ליום פרסום הדוחות לחברה התקשרויות עם 75 בארה"ב.

אירועים מרכזיים בחברה לתקופת הדוח ועד ליום פרסום הדוחות:

  • בחודש מרץ 2013 הודיעה החברה כי תציג לראשונה בועידת AAOS השנתית של איגוד המנתחים האורתופדיים בארה"ב, את ה- ActiveCare+DTx אשר כולל בנוסף ליכולות מכשיר ה- SFT את היכולת לזהות מצבים שיכולים להעיד על חסימות בזרימת הדם הורידי ברגליים. חסימות בזרימת הדם הורידי ברגליים יכולות לספק אינדיקציה לאפשרות התפתחות DVT אצל המטופל.
  • בחודש ספטמבר 2012 הודיעה החברה כי השלימה בהצלחה גיוס של כ- 10.5 מיליון ש"ח בהנפקת זכויות, במסגרת הגיוס נוצלו 99.6% מכלל הזכויות שהוצעו
  • במהלך אוקטובר 2012 השקיעה קרן פונטיפקס סך של כ-10 מיליון ש"ח בחברה וזאת כנגד הקצאת מניות וכתבי אופציה של החברה.

מנכ"ל החברה, עדי דגן: "אנו מסכמים שנה של פעילות עסקית ענפה אשר באה לידי ביטוי בגידול יפה בסעיף ההכנסות אשר משקפות צמיחה עקבית במכירות ה- SFT וברווח הגולמי. אנו ממשיכים להציג נוכחות יפה במרכזים רפואיים, חלקם מהמובילים בארה"ב. בימים אלו החברה השלימה את הרחבת צוות המכירות בארה"ב, על מנת להעמיק נוכחות במרכזים בהם אנו פעילים ולהאיץ חדירה למרכזים נוספים. בשנת 2012 הודענו על אבן דרך משמעותית עבורנו, כניסתו של מכשיר ה- SFT לGuidelines- החשובים בעולם בתחום מניעת ה-DVT. נדבך זה יאפשר את המשך האצת החדירה, של מכשיר ה-ActiveCare+S.F.T. כתחליף לתרופות נוגדות הקרישה, בניתוחי החלפת מפרקי הברך ומפרקי הירך.
אדגיש כי לצד ההתפתחויות בפן העסקי והשיווקי הודענו לא מכבר על הצגת ה ActiveCare+DTx, מוצר ייחודי, פרי פיתוחה של החברה, אשר משלב יחד עם יכולות המניעה גם את היכולת לזהות מצבים שיכולים להעיד על חסימות בזרימת הדם הורידי ברגליים ואשר עונה על צורך מהותי בשוק בו פועלת החברה.

בנוסף להתפתחויות אותן ציינתי, אוסיף כי אנו שמחים על הצטרפותה של קרן פונטיפקס כבעלת מניות בחברה. קרן פונטיפקס הינה גוף השקעות מהמובילים בישראל בתחום מדעי החיים ואנו גאים על הבעת האמון של מנהליה ביכולותיה של החברה."

תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2012:
 הכנסות החברה בשנת 2012 הסתכמו לסך של כ- 8.5 מיליון דולר בהשוואה לסך של כ- 6.9 מיליון דולר בשנת 2011, גידול של כ-23%. הגידול בהכנסות נובע מגידול משמעותי של כ- 53% בהכנסות ממכשיר ה- SFT, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, מגמה מתמשכת שהינה תוצר ישיר של מאמצי השיווק של החברה אשר באים לידי ביטוי בחדירה עקבית למרכזים רפואיים חדשים. הכנסות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2012 הסתכמו בכ-2.4 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ-1.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 37%.
 הרווח הגולמי בשנת 2012 הסתכם לסך של כ- 5.1 מיליון דולר, המייצג שיעור רווח גולמי של כ- 59.6% וזאת בהשוואה לסך של כ- 3.9 מיליון דולר, המייצג שיעור רווח גולמי של כ- 56.6%, בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הגולמי ובשיעורו ממחזור המכירות נובע מהגידול המשמעותי בהכנסות ממכשיר ה-SFT בהן שיעור הרווחיות הגולמית גבוה יותר. הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2012 הסתכם בסך של כ- 1.5 מיליון דולר, שיעור של כ-61.1%, בהשוואה לסך של כ-1 מיליון דולר, שיעור של כ- 57.6% ברבעון המקביל אשתקד.
 ההפסד התפעולי בשנת 2012 הסתכם לסך של כ- 2.5 מיליון דולר בהשוואה לסך של כ- 3.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהפסד התפעולי נובע בעיקרו מהעלייה ברווח הגולמי של החברה. ההפסד התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2012 הסתכם בכ-0.7 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ- 1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 29%.
 תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בשנת 2012 הסתכמו בכ- 1.5 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ- 2.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

אודות MCS
MCS מדיקל קומפרישין סיסטם, היא החברה המובילה בתחום המכשור הלא פולשני למניעת קרישי דם במערכת הוורידית העמוקה. זו החברה היחידה שמציעה לשוק טיפול חליפי מוכח לזה התרופתי, על ידי העצמת פרופיל זרימת הדם בגפיים בעזרת מכשיר חדשני, היכול להפוך לסטנדרט טיפולי עיקרי. בידי החברה אישור מה- FDA לשיווק ומכירה של מוצריה בארה"ב, מוצרי החברה מוגנים במספר פטנטים. חברת הבת .MCS Inc ממוקמת בארה"ב. MCS Medical Compression System בע"מ, נוסדה ב-1997, היא חברה ציבורית שנסחרת בבורסה בתל אביב: (TASE: MDCL).

מידע צופה פני עתיד
הערכות החברה הכלולות בפרסום זה, לרבות בדבר היקף פעילותה הצפוי של החברה, מהוות מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ואין כל וודאות, כי מידע כאמור יתממש. הערכות החברה מבוססות על הנחות עסקיות, ניסיון העבר ומידע מקצועי. הערכות אלה עלולות שלא להתממש, כולן או בחלקן, או להתממש בצורה שונה באופן מהותי מכפי שנצפה על ידי החברה, וזאת מטעמים שונים, לרבות שינוי במגמות שוק, תחרות, מצב כלכלי גלובלי או מקומי, ושינויים ברגולציה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- ורד רהט-רוט דוברות ויחסי ציבור.