מפרסם: רשות מקרקעי ישראל
תאריך: 16/07/2015 09:25
נושא: נדל"ן, תשתיות
הודעה לעיתונות

מועצת מקרקעי ישראל אשרה שיווקים באמצעות "מחיר למשתכן"

מועצת מקרקעי ישראל בראשות שר האוצר משה כחלון אישרה היום בערב את החלטת קבינט הדיור : שיווקי הקרקעות על ידי רשות מקרקעי ישראל עד לשנת 2017 , יבוצעו בשיטת דיור בהישג יד - "מחיר למשתכן" בהם המציעים במכרז יתחרו על המחיר הנמוך ביותר בו תוצע הדירה ללקוחות

מועצת מקרקעי ישראל אישרה היום את תוכנית מחיר למשתכן שאושרה בראשית השבוע בקבינט הדיור בראשותו של השר משה כחלון. על פי החלטת המועצה שיווק במסלול מחיר למשתכן יבוצע בשנים 2015-2017. בתנאים הבאים:

ככלל, כל המגרשים המיועדים לבנייה רוויה, ישווקו במסלול דיור בהישג יד כאשר המציעים במכרז יתחרו על המחיר הנמוך ביותר למ"ר דירתי בהתאם לצו מכר דירות ובהתאם למפרט מוסכם. לאחר שיווק של 20,000 יחידות דיור או בתום שנת 2016 המוקדם מביניהם, תבחן מועצת מקרקעי ישראל את הצלחת התוכנית ביחס למטרותיה ודרכי יישומה ותגיש את המלצותיה לקבינט הדיור.

ועדת התכנון והפיתוח רשאית לקבוע, במקרים חריגים, מסלול שיווק שונה משווק במסלול מחיר למשתכן וכן להפחית את שיעור יחידות הדיור במחיר למשתכן המשווקות במתחם מסוים.

שיעור ההנחה מערך הקרקע במכרז יקבע כלהלן: בקרקעות שערכן לא עולה על 150 אלף ₪ תינתן ליזם הנחה בת 80% מערך הקרקע לכל יחידת דיור שתימכר במסגרת מסלול מחיר למשתכן.

בקרקעות שערכן עולה על 150 אלף ₪ ליחידת דיור תינתן ליזם הנחה בת 120 אלף ₪ לכל יחידת דיור שתימכר במחיר למשתכן.

משרד הבינוי ייקבע מפרט בניה מחייב ליחידות דיור שישווקו במסלול מחיר למשתכן לא ניתן יהיה לחרוג ממפרט זה גם בהסכמת הרוכש. עד קביעת מפרט הבניה הייחודי למסלול זה, ישווקו המתחמים בהתאם למפרט הקיים, שאושר למכרזי מסלול מחיר מטרה.

התנאי לבחירת זוכה במכרז במסלולדיור בהישג יד-מחיר למשתכן, הינו קיומן של לפחות שתי הצעות כשרות למתחם. ככל שלא תהיינה 2 הצעות כשרות למתחם, יבוטל המכרז על אותו מתחם, אלא אם רשות מקרקעי ישראל תקבע כי במכרז חוזר ניתן יהיה להסתפק בקיומה של הצעה אחת כשרה למתחם.

המועצה קבעה כי זכאי שרכש יחידת דיור במסגרת מחיר למשתכן, לא יהיה רשאי למכור את יחידת הדיור לצד שלישי במשך 5 שנים מיום קבלת טופס 4. יקבעו כללים למקרים חריגים על ידי הנהלת רמ"י.

הועדה לתכנון ולפיתוח תקבע את סדרי ההגרלה לצורך בחירת הזוכים מבין המציעים הזכאים שנרשמו ולצורך בחירת יחידות הדיור ע"י הזוכים, ואת הגורם המבצע הגרלה זו.

מכרז בו לא הוגשו הצעות יפורסם מחדש פעם אחת נוספת במסלול מחיר למשתכן תוך תיקון שיעור ההנחה בשיעור יחידות הדיור או במספרן במסלול מחיר למשתכן באופן שיסייע בבחירת הזוכה.

שיווק לבני מקום : ככלל שיעור יחידות הדיור שיוקצו בעדיפות לבני מקום יעמוד על עד 10% בכל מתחם ומתחם, במקרים בהם הרשות המקומית אישרה תוספת יחידות דיור במסגרת תקנות התכנון והבנייה, ובאלו יעמוד שיעור יחידות הדיור שיוקצו לבני מקום על לא יותר מ-20%.

זכאים להשתתף בהגרלות במסלול מכרזי מחיר למשתכן הם: חסרי דיור – בעלי תעודת זכאות של מחוסר דיור על פי הקריטריונים של משרד הבינוי, בן מקום –מגיל 18 חסר דיור שמגוריו הקבועים ב 3 השנים האחרונות או 6 שנים מתוך 10 שקדמו למועד פרסום המכרז הינו בתחום שיפוטה של הרשות המקומית שבה יבנה הפרויקט

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- רשות מקרקעי ישראל.