מפרסם: האגודה לצדק חלוקתי
תאריך: 13/09/2017 11:27
עדכון: 13/09/2017 11:31
נושא: משפט
הודעה לעיתונות

משנים מדיניות? ביום שני מועצת מקרקעי ישראל עומדת לדון בשורה ארוכה של החלטות חדשות

לעמדת האגודה לצדק חלוקתי שחברה בפורום הקרקעות (הכולל גם את הקשת הדמוקרטית מזרחית, אחוזת נגב, שתיל ועוד) מדובר בהחלטות חשובות ביותר שהציבור חייב לדעת עליהן, חלק מההחלטות עשויות לקפח מגזרים חלשים ואף מעניקות הטבות חסרות תקדים למגזרים חזקים באוכלוסיה, על חשבון הקופה הציבורית.

להלן תמצית :
משקי עזר: הצעת החלטה 708 – מציעה להעניק הטבות יקרות ערך למחזיקי משקים חקלאיים. מדובר על משקים במגזר העירוני והחקלאי רובם במרכז הארץ, שהוקצו בפטור ממכרז וללא תשלום דמי חכירה תוך שהותרה בהם בניית יח"ד אחת. במשך השנים השימוש במשקים אלה הפך למגורים בלבד. כעת מבוקש לאפשר לחוכריהם לראשונה לשנות ייעוד בקרקעות אלה וכן לאפשר לרכוש את הזכויות המהוונות תוך השוואת התנאים של המגזר החקלאי עם המגזר העירוני וכן מבוקש לאפשר למחזיקי המשקים לשנות ייעוד ולבנות מספר יחידות דיור בשטח של עד 2 דונם (יתרת השטח במגזר העירוני- תושב למדינה. במגזר החקלאי- לא), רכישת הזכויות בדמי חכירה נמוכים שבין 5.5% - 33%, תוך אפשרות לפצל מגרש ממשק העזר. להחלטה לא מצורפת חוות דעת כלכלית המעריכה את שווי ההטבה שמוענקת למחזיקי המשקים בקרקעות הכי יקרות במדינה.

קביעת זכויות למגורים במושבים (הצעה 706)- מבוקש לבטל את הדרישה שמחייבת את היישוב לעמוד בהוראות תמ"א 35. כמו כן, ההחלטה מעניקה להנהלת רשות מקרקעי ישראל אפשרות להחליט האם לאשר תוכניות שנחתמו בניגוד לדין בשטח הצהוב (שטח שבו הבנייה למגורים מותנית באישורים מיוחדים ובהתאם לתמ"א).

קביעת זכויות למגורים בקיבוץ או מושב שיתופי (הצעה 705) – גם כאן מבוקש לבטל את הדרישה שמחייבת את היישוב לעמוד בהוראות תמ"א 35. כמו כן לראשונה הוספה התייחסות לבניה רוויה ונקבע כי במגרש שייעודו התכנוני לבניה רוויה ניתן לשייך לחוכר חלק יחסי מהמגרש. מדובר בהוראה שאינה ברורה. האם החוכר מעתה יוכל לשייך חלק מבנייה רוויה ולמכור דירות בשוק החופשי לכל המרבה במחיר?

רכישת זכויות למגורים ע"י אגודת הקיבוץ (הצעה 707) – על פניו מדובר בהחלטה שמבטלת את האפשרות לרכוש זכויות מגורים שאינן מאושרות סטטוטורית שכן ביחס לאלו הנתונים אינם ידועים. בהקשר זה ראוי לציין את העתירה שהוגשה על ידי האגודה לצדק חלוקתי וארגוני פורום הקרקעות אשתקד נגד החלטה 1447 שמאפשרת רכישת זכויות מרוכזת ע"י אגודת הקיבוץ בשיעורי תשלום זעומים לקופה הציבורית. אחת הטענות בעתירה הייתה שאין לאפשר רכישת זכויות עתידיות שאינן מאושרות מבחינה סטטוטורית וזאת מכיוון שעלותן לא הוערכה ולא ניתן לדעת על כמה כסף מוותרת הקופה הציבורית. אומנם עתירה זו נדחתה (וכך גם עתירה שהוגשה לקבלת הקלות נוספות ע"י הקיבוצים ונדונו יחדיו), אך פורום הקרקעות מברך על התיקון המוצע ועל כך שמבוקש לתקן את ההחלטה המטיבה.

העברת בעלות במקרקעי ישראל (הצעה 702) - החלטה זו מגיעה בהמשך לביטולה של החלטה 1370. האגודה לצדק חלוקתי, הגישה בשנת 2014 עתירה נגד החלטת מועצה 1370 שעניינה הרפורמה בניהול מקרקעי ישראל, באמצעות עו"ד רויטל ברילנשטיין (בג"ץ 6292/14 האגודה לצדק חלוקתי נגד מועצת מקרקעי ישראל ואח'). האגודה טענה שההחלטה מעניקה הטבה כלכלית בלתי סבירה, שאינה עומדת בעקרונות השוויון והצדק החלוקתי, לאוכלוסיה החזקה ביותר בחברה הישראלית. בנוסף, טענה האגודה כי ההחלטה התקבלה בפזיזות, ללא נתונים עובדתיים, בהסתמך על הערכות שגויות וללא חוות דעת כלכלית. כתוצאה מעתירת האגודה לצדק חלוקתי ומפניה לשר האוצר משה כחלון, לבטל את החלטה 1370 ולעצור את ההטבות שהוענקו במסגרתה. בהתאם להחלטת המועצה, בוטלו ההטבות ביחס לעסקאות בינוי בפועל ויישובי עולים; בוטל הפטור מתשלום דמי הקניית הבעלות בתעסוקה ועוד. הצעת ההחלטה 702 מבקשת להשיב את שיעורי התשלום טרם החלטה 1370 ולבטל את עיקר ההטבות שהוענקו בהחלטה 1370.

תוקף שומות (הצעת החלטה 703) –
מבוקש לקבוע כי ישנם מקרים שאין לעדכן שומה רק בשל חלוף. כך למשל, כאשר המועד הקובע מוקדם למועד הזמן השומה כגון: עסקה להכשרת שימושים חורגים, במקרים אלה אין לעדכן שומה היסטורית. נשאלת השאלה האם הוראה זו אינה מטיבה עם מפירי החוק?

"התחדשות עירונית" (הצעת החלטה 697) מבטלת את קודמותיה. ההצעה כוללת סעיפים רבים שנועדו על פניו להקל על ביצוע ויישום של תכניות להתחדשות עירונית על ידי סיוע בהפיכתן לכדאיות כלכלית עבור יזמים, זאת באמצעות הקצאת מגרשי השלמה במסלולים שונים, שכוללים הקצאה במכרז ובפטור ממכרז. כ"כ מבוקש להגדיל באופן משמעותי את גודל מגרשי ההשלמה שיוקצו לתוכניות להתחדשות עירונית, דבר שיביא להגדלת מספר יחידות הדיור אשר יתווספו בכל תוכנית, בכדי להפוך את התוכנית לכדאית כלכלית עבור היזם, אולם במקביל, הדבר יעצים את הצפיפות שהיא ממילא גבוהה יותר בפרויקטים של פינוי בינוי, בייחוד כשמדובר בבנייה רוויה, אשר תאפיין פרויקטים אלה ואף תהיה יקרה לתחזוקה.

"מחיר למשתכן" (הצעת החלטה 701): מבוקש שינוי התייחס למכירת הדירות במסגרת פרויקטים של מחיר למשתכן, וקובע שהוועדה לתכנון ופיתוח תהיה מוסמכת לקבוע כי " עד 5% מכלל דירות מחיר למשתכן במתחם שיווק מסוים, יבנו עבור משרד הבינוי והשיכון ללא תמורה לטובת דיור ציבורי". האגודה מברכת על ההתייחסות לדיור הציבורי, אך קוראת להטמיע חובה לייעד בכל פרויקט של "מחיר למשתכן" אחוז גבוה יותר לדיור ציבורי ולאנשים עם מוגבלויות.

הקצאת זכויות בבניה נמוכה מחברה משכנת ביישובי עולים ובאזורי פיתוח (הצעה 711)- הדיירים רכשו זכויות בדירות ולא בשטח המקרקעין הסמוך להן שעשו בו שימוש במשך השנים (בזמנו לא הייתה תוכנית תקפה).מוצע להתיר להם לרכוש את המרגש בדמי היוון של 91% ותוך הגבלה של 1 דונם.
לעמדת האגודה לצדק חלוקתי ופורום הקרקעות: מהחלטה זו עולה הפער בין רכישת זכויות במגזר העירוני לבין רכישת זכויות במגזר החקלאי וההטבות להם זוכה המגזר החקלאי.

לצפייה בסדר היום והצעות ההחלטה
http://land.gov.il/Land_Policy/LandCouncil/Pages/hatzaot_lishivat_hamoatza.aspx

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- האגודה לצדק חלוקתי.