הודעה לעיתונות

התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע השלישי של 2017

יתרת החוב של המגזר העסקי גדלה ברביע השלישי של שנת 2017 בכ-20.5 מיליארדי ש"ח (2.4%) לרמה של כ-871 מיליארדים. יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברביע זה בכ-5 מיליארדים (1%) ועמדה בסוף ספטמבר על כ-524 מיליארדים.

א. החוב של המגזר העסקי

  • מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר, כי ברביע השלישי שנת 2017 גדלה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-20.5 מיליארדי ש"ח (2.4%) לרמה של כ-871 מיליארדים. העלייה ביתרת החוב נבעה מגידול בכלל אפיקי הגיוס שהסתכם בכ-19.1 מיליארדי ש"ח והורכב בעיקרו מגידול בהלוואות מתושבי חוץ, הלוואות בנקאיות וחוץ בנקאיות וגיוסים נטו באג"ח סחירות בישראל. כמו כן לעלייה ביתרת החוב תרם גם פיחות של כ-0.9% בשער החליפין של השקל מול הדולר שהגדיל את השווי של החוב הנקוב והצמוד מט"ח.
  • ברביע השלישי של השנה הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג"ח בשווי של כ-10.5 מיליארדי ש"ח, זאת בהמשך לגיוסים גבוהים מתחילת השנה (כ-27 מיליארדים). ברביע זה בלטו הגיוסים של חברות מענף התעשייה והגז וחברות מענף הנדל"ן והבינוי (כ-36% וכ-35% מסך הגיוסים, בהתאמה). באוקטובר 2017 הנפיק המגזר העסקי אג"ח בשווי של כ-4.1 מיליארדי ש"ח, רובן באג"ח סחירות.
  • ברביע השלישי של השנה המרווח בין תשואת מדד אג"ח החברות הצמוד, תל בונד 60, לבין תשואת האג"ח הממשלתיות הצמודות הצטמצם בכ-0.2 נק' האחוז לרמה של כ-1 נק' האחוז, זאת לאחר התרחבות שנרשמה ברביע הקודם. באוקטובר 2017 מרווח זה המשיך להצטמצם עד לרמה של כ-0.96 נק' האחוז.

ב. החוב של משקי הבית

  • יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברביע השלישי של שנת 2017 בכ-5 מיליארדי ש"ח (1%) לרמה של כ-524 מיליארדי ש"ח. יתרת החוב לדיור עלתה ברביע זה בכ-3.9 מיליארדי ש"ח (1.2%) ועומדת על כ-332 מיליארדים. על אף העלייה ביתרת החוב נמשכת מגמת הירידה בקצב הגידול בה הן בחוב לדיור והן בחוב שאינו לדיור שהחלה במחצית השנייה של שנת 2016. (איור 4).
  • ברביע השלישי של שנת 2017 נמשכה הירידה בהיקף נטילת משכנתאות חדשות והסתכמה בכ-13.7 מיליארדי ש"ח, נמוך מהתקופה המקבילה אשתקד (כ-16 מיליארדים). באוקטובר 2017 נמשכת הירידה בנטילת משכנתאות חדשות והן הסתכמו בכ-3.9 מיליארדי ש"ח. בניכוי השפעת עונתיות, נטילת משכנתאות חדשות באוקטובר הסתכמה בכ-4.7 מיליארדים. (איור 5)
לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- בנק ישראל.