הודעה לעיתונות

לראשונה התנועה הנוצרית ליבירלית מתמודדת לכנסת 22.

לראשונה בישראל מפלגת הנוצרים סוללת את דרכה לכנסת
ברית חדשה מתגבשת בין בני אברהם
אין ביננו מחלוקת ארץ הקודש לא ניתן לחלק
עלינו לחיות יחד זה לצד זה בשלום ובהחוואה תחת כנפי התקווה
מדינה אחת, מולדת אחת, ואומה אחת - אומת ישראל

נתאם לתאם ראיון בטלפון 053-8832247

מצע:
פתיח:
עדתנו הנוצרית היא השלישית בגודלה במדינה. במשך שנים רבות קול של העדה אינו נשמע כלל בכנסת. זה הזמן לתקן את החסר על ידי הצבת נציגות אמיצה שתגשים את המשאל לבנו בדרכי שלום, שיוויון ודמוקרטיה אמיתית.

עקרונות:

 1. כל אדם נולד חופשי.
 2. תפקידה של המדינה לאפשר לאזחר תנאים לצמיחה חופשית.
 3. על כן מעבירהו חלק זכויותיו למדינה באצבעה חופשית.
 4. ובכך תקף גם כוחה של המדינה עליו.

חוק הלאום:

 1. עמי ישראל שהם כלל תושביה על עדותיהם אשר באיחודם ייקראו: אומת ישראל.
 2. זכותו של האדם למולדת הינה זכות טבעית הנובעת מעצם בריאתו.
 3. על כן גובר כוחה של זכות זו אלמול חוק הלאום שכן נחקק על ידי האדם.
 4. אחת ההשלחות של אימות זה היא החלת מונח היהודים הנקוב על כלל אזרחי המדינה.
 5. הרי שמונח זה לא הוכתר עוד וחזקה על כל אדם, אף שלא נחשב יהודי,

כי נושא בו מידת דם מזה.
6. הדבר מחייב שמירת קדושת שמיים ולו מחמת הספק הסביר בלבד.
7. מכאן גם החדלון של המונח הנגדי שהוא גוי, וכן הילכות ההבדלה שנובעות מכך.
8. כלומר, הקורא לחברו גוי, חל עליו דינו של מלבין פני חברו ולו במידה פחותה ביותר, שאומנם מחייבת הסבת דעת לעניין זה.

מוסד המשפחה:

 1. תא המשפחתי זוהי היחידה הבסיסית שמרכיבה את החברה.
 2. חוזקה של המדינה עצמאותה ורווחתה נגזרות מאלה של בתי האב שמרכיבים אותה.
 3. אין למדינה לאפשר התערבות וולונטרית במשפחה באמצעות מנגנוניה, אלא במקרה של כשל ברור וגלוי בתפקוד תא משפחתי.
 4. בהתערבותה זו, על המדינה לנהוג במירב זהירות לבל הסבת נזק נוסף עקב בורות שליחיה.
 5. יש להגדיר בחוק ולחזק בפועל את מעמדה המשפטי של המשפחה.
 6. המדינה תפתח תוכנית לאומית לטיפוח וחיזוק מעמדו של מוסד המשפחה.
 7. יש למצות כל דין בפרשיות ילדי תיימן, נשות אתיאופיה ודומות להן.

לצורך כך תוקם ועדת הכנסת בעלת סמכויות מתאימות.

דת והמדינה

 1. החוק העברי הוא אחד המקורות במשפט המדינה, כיהון מדינת ההלכה שהיה מחייב ביטול שני מקורות משפט נוספים שהם פקודות המנדט ומג'לה.
 2. המבנה המדיני שנוצר ויש בו כדי לאפשר קיום בשלום הוא דינא דא מלכותא. (חוק המלך)
 3. הפנמת עובדה זו תסלול דרך לפתרון סוגיות מורכבות שונות ביניהם: נישואי אזרחים, שמירת שבת, שירות צבאי, הדרת נשים ועוד.
 4. אופיה היהודי של המדינה מחייב חיזוק אוטונומיה של חוגים דתיים כדי לממש את החזון של בית היהודי ברוח הצהרת בלפור ומגילת העצמאות.
 5. כולנו תקווה כי בבית היהודי תמצא פינה חמה לעם הפליסטינאי. שבסופו של יום ייוכל לומר אף הוא:הינה זאת מדינתי ומולדתי.
 6. כדי לאפשר שלום ובטחון לדורות על עם ישראל לספק למיעוט בו יחס כפי שהיה מצפה שהמיעוט ינקוב בו באם יהיה לרוב, וזאת ברוח מצוות ואהבת.
 7. ארץ ישראל הינה נחלת השם ואין לחלקה מעבר לחולק, אך יש לשמור על גבולותיה.
 8. על אדם להתאים את עצמו לסביבה ולנקוב כל סעד חוקי כדי לשמורה לדורות.
לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- בני הברית - מפלגת הנוצרים והישראלים.