הודעה לעיתונות

כאל מסכמת את הרבעון השלישי לשנת 2019 עם רווח נקי של 58 מיליון ₪ - גידול של 33% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

בתשעת החודשים הראשונים של 2019 עמד הרווח הנקי על 149 מיליון ₪ - גידול של 23% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

ברבעון השלישי כאל רשמה צמיחה בפרמטרים העסקיים לעומת אשתקד:

  • גידול של 10% בהכנסות
  • גידול של 15% במחזורי העסקאות
  • גידול של 12% במספר הכרטיסים החוץ בנקאיים
  • גידול של 14% בתיק האשראי הצרכני

חברת כאל מסכמת את הרבעון השלישי של שנת 2019 עם רווח נקי של 58 מיליון ₪, גידול של 33% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. תשעת החודשים הראשונים של השנה הסתיימו עם רווח נקי של 149 מיליון ₪, גידול של 23% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

התשואה להון ברבעון השלישי של שנת 2019 עמדה על 13.5% לעומת 10.1% ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה התשואה להון עמדה על 11.0% לעומת 9.4% בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות החברה הסתכמו ברבעון השלישי של השנה ב-485 מיליון ₪, גידול של 10% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו הכנסות החברה ב-1,379 מיליון ₪, גידול של 10% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

מחזור העסקאות בכרטיסי כאל ברבעון השלישי של שנת 2019 עמד על 28.4 מיליארד ₪, גידול של 15% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד מחזור העסקאות על 78.9 מיליארד ש"ח, גידול של 15% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

מספר הכרטיסים של כאל עמד בסוף התשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 על כ-3.5 מיליון, גידול של 10% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מתוכם, 1.7 מיליון כרטיסי הינם כרטיסים חוץ בנקאיים, גידול של 12% בהשוואה ליום 30 בספטמבר 2018.

תיק האשראי הכולל (אשראי צרכני ומסחרי) גדל ב-14% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

תיק האשראי הצרכני, נכון ל-30.9.19, עמד על 5.2 מיליארד ₪, גידול של 14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

תיק האשראי המסחרי, נכון ל–30.9.19 עמד על 979 מיליון ₪, גידול 15% של לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הרווח מפעילות מימון ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכם ב-125 מיליון ₪, גידול של 8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח מפעילות מימון ב-375 מיליון ₪, גידול של 9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השלישי של השנה עמדו ההוצאות בסעיף הפסדי אשראי על 54 מיליון ₪, גידול של 14% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ההוצאות בסעיף הפסדי אשראי בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמדו על 117 מיליון ₪, קיטון של 1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

סך המאזן של כאל, נכון ל- 30.9.19, עמד על 18.8 מיליארד ₪, גידול של 21.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

תוצאות החברה לרבעון ולתקופה הושפעו בין היתר מעיתוי חגי תשרי וביטול הפרשות בעלות אופי חד פעמי.

יחס הלימות ההון של כאל, נכון ל- 30.9.19, עמד על 14.3%.

לוי הלוי, מנכ"ל כאל, אמר: "הדו"חות משקפים את המשך מגמת הצמיחה של החברה, אשר באה לידי ביטוי בגידול ברווח, בהכנסות ובכל הפרמטרים העסקיים. הצמיחה היא תוצאה של מיקוד בהרחבת בסיס הלקוחות באמצעות המועדונים המובילים בישראל, תפעול הנפקה עבור כל הבנקים וצמיחה מבוקרת באשראי צרכני ועסקי, כל זאת לצד חיזוק שיתופי פעולה אסטרטגיים ופיתוח מנועי צמיחה בעולם החדש. בתוך כך, סביבת התחרות ממשיכה להיות דינמית ומאתגרת, וכאל פועלת כדי להמשיך ולהוביל את עולמות התשלומים והאשראי החוץ בנקאי".

יו"ר דירקטוריון כאל היא עו"ד אסתר דויטש, ראש חטיבת ניהול קבוצתי ורגולציה בבנק דיסקונט.
חברת כאל היא בבעלות בנק דיסקונט (72%) והבנק הבינלאומי (28%).

לפרטים נוספים: שגית אופיר, דוברת כאל 052-4704382 דוא"ל: Sagit.Ofir@Icc.co.il

כאל – נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים
7-9/2019 מול 7-9/2018
7-9/2019 7-9/2018 % שינוי
במיליוני שקלים

מחזור קניות 28,364 24,570 15.4%
סך כל ההכנסות 485 443 9.6%
הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי 358 323 11.3%
הכנסות ריבית, נטו 125 116 7.9%
סך כל ההוצאות 408 384 6.5%
הוצאות להפסדי אשראי 54 48 13.6%
הוצאות תפעול 146 140 3.6%
הוצאות מכירה ושיווק 118 112 5.5%
הוצאות הנהלה וכלליות 20 18 13.9%
תשלומים לבנקים 70 66 7.5%
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה 58 43 33.5%

1-9/2019 מול 1-9/2018

1-9/2019 1-9/2018 % שינוי
במיליוני שקלים

מחזור קניות 78,925 68,686 14.9%
סך כל ההכנסות 1,379 1,256 9.8%
הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי 1,004 906 10.9%
הכנסות ריבית, נטו 375 344 9.2%
סך כל ההוצאות 1,175 1,091 7.7%
הוצאות להפסדי אשראי 117 118 (0.6%)
הוצאות תפעול 456 409 11.3%
הוצאות מכירה ושיווק 350 321 9.0%
הוצאות הנהלה וכלליות 58 54 8.2%
תשלומים לבנקים 194 189 3.0%
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה 149 121 23.2%

30/09/2019 30/09/2018 % שינוי 31/12/2018 % שינוי
באלפי יחידות
סה"כ כרטיסים* 3,500 3,174 10.3% 3,275 6.9%
מס' כרטיסים בנקאיים 1,821 1,670 9.0% 1,694 7.5%
מס' כרטיסים חוץ בנקאיים 1,679 1,504 11.6% 1,581 6.2%
מתוכם: חוץ בנקאיים פעילים 1,262 1,133 11.4% 1,176 7.3%
במיליוני שקלים

סה"כ יתרת האשראי 6,217 5,452 14.0% 5,678 9.5%
יתרת אשראי – צרכני 5,238 4,601 13.8% 4,753 10.2%
יתרת אשראי – מסחרי 979 851 15.0% 925 5.8%
סך כל המאזן 18,837 15,510 21.5% 16,015 17.6%
הון המיוחס לבעלי מניות החברה 1,826 1,801 1.4% 1,838 (0.7%)

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- כאל - כרטיסי אשראי לישראל.