הודעה לעיתונות

תרו מפרסמת את תוצאות הרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2020

הרבעון משקף הוצאה חד פעמית בגלל ההסדר הגלובלי עם משרד המשפטים

הותורן, ניו יורק, 30 ביולי 2020, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשייה רוקחית בע"מ ("תרו" או "החברה") (NYSE:TARO) מסרה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2020.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2020 – לעומת הרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2019

 • המכירות נטו של 117.6 מיליון דולר קטנו ב-43.7 מיליון דולר.
 • הרווח הגולמי של 64.9 מיליון דולר קטן ב-36.8 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטו היה 55.2% לעומת 63.1%.
 • הוצאות המחקר ופיתוח של 12.9 מיליון דולר קטנו במקצת לעומת השנה הקודמת.
 • הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 22.2 מיליון דולר, שכוללות את ההשפעה של הוצאות שקשורות לקוביד-19 והוצאות משפטיות גדולות יותר, גדלו ב-2.5 מיליון דולר.
 • העתודות להסדרים והפסדים של 478.9 מיליון דולר משקפות את ההוצאה החד פעמית של 418.9 מיליון דולר שקשורה להסדר הגלובלי לגבי החקירות של משרד המשפטים על ענף התרופות הגנריות בארה"ב. הפרשה נוספת של 60.0 מיליון דולר נעשתה עבור ענייני ההגבלים העסקיים האזרחיים בסמכויות שיפוט מרובות הקשורים שנמשכים; אבל לא יכול להיות ביטחון לגבי התוצאה הסופית.
 • ההכנסה (ההפסד) התפעוליים היו (449.2) מיליון דולר. ללא ההוצאה של העתודות להסדרים והפסדים, ההכנסה התפעולית הייתה 29.8 מיליון דולר, קיטון של 38.8 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו הייתה 25.3% לעומת 42.5%.
 • ההכנסה מריבית וההכנסה הפיננסית האחרת קטנה ב-2.3 מיליון דולר ל-7.3 מיליון דולר, ביטוי לסביבה הגלובלית של שיעורי ריבית נמוכים יותר.
 • הכנסה ממטבע חוץ של 0.2 מיליון דולר לעומת 7.9 מיליון דולר ברבעון המקביל - השפעה שלילית של 7.7 מיליון דולר.
 • הוצאה על מיסים של 8.9 מיליון דולר לעומת הוצאה על מיסים של 20.4 מיליון דולר - השפעה חיובית של 11.5 מיליון דולר. ללא ההשפעה של ההוצאה של העתודות להסדרים והפסדים, שיעור המס האפקטיבי ברבעון היה 23.4% לעומת 23.6%.
 • ההכנסה (ההפסד) הנקיים המיוחסים לתרו היו (434.9) מיליון דולר. ללא ההוצאה של העתודות להסדרים והפסדים, ההכנסה הנקייה הייתה 29.0 מיליון דולר לעומת 66.2 מיליון דולר. (ההפסד) המדולל למניה ברבעון היה (11.37)$. ללא ההוצאה של העתודות להסדרים והפסדים, הרווח המדולל למניה היה $0.76 לעומת $1.72.

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

 • המזומנים שהגיעו מפעילות היו 64.1 מיליון דולר לעומת 82.6 בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2019.
 • נכון ל-30 ביוני 2020 המזומנים, כולל ניירות ערך סחירים לטווח קצר ולטווח ארוך, גדלו ב-64.4 מיליון דולר ל-1.63 מיליארד דולר לעומת 31 במרץ 2020.

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "לגבי התוצאות שלנו -- הן משקפות את הזמנים הקשים שעוברים עלינו, לא רק בגלל המשך אי הוודאות לגבי המשך וההשפעה של מגיפת קוביד-19, אלא גם בענף התרופות הגנריות בארה"ב בכללותו -- ואנחנו מאמינים שזה יימשך בעתיד הנראה לעין. אנחנו שמחים שהגענו להסדר עם משרד המשפטים, כדי שנוכל להתקדם הלאה ולחדד את המיקוד שלנו בהגדלת עסק שלנו".

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישור ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור שלוש בקשות לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA): Betamethasone Dipropionate Spray, 0.05%, Doxepin Hydrochloride Capsules USP ו-Butalbital, Acetaminophen and Caffeine Capsules USP. לתרו יש עכשיו בסך הכל תשע עשרה בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל חמישה אישורים זמניים.

תרו משיגה יישוב גלובלי של חקירות ההגבלים העסקיים של משרד המשפטים

ב-23 ביולי 2020, Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc. ("החברה") יישבה באופן גלובלי את כל העניינים שקשורים לחברה בקשר לחקירות הרב שנתיות של משרד המשפטים, חטיבת ההגבלים העסקיים והחטיבה האזרחית ("משרד המשפטים") על ענף התרופות הגנריות בארה"ב. במסגרת הסכם תביעה נדחית שהחברה הגיעה אליו עם חטיבת ההגבלים העסקיים של משרד המשפטים, משרד המשפטים ירשום מידע על התנהגות שהתרחשה בין 2013 ו-2015. אם החברה תנהג לפי תנאי הסכם, כולל תשלום של 205.7 מיליון דולר, משרד המשפטים יבטל את המידע בתום תקופה של שלוש שנים. החברה גם הגיעה למסגרת של הבנה עם החטיבה האזרחית של משרד המשפטים, בכפוף להסכמה סופית ואישור של הסוכנות, שלפיה החברה הסכימה לשלם 213.3 מיליון דולר כדי ליישב את כל התביעות שקשורות לתוכניות הבריאות הפדרליות. בהתאם, הוצאה ברבעון הנוכחי הוצאה של 418.9 מיליון דולר ומוצגת כעתודות להסדרים והפסדים.

הגשת טופס F-20 ל-SEC

ב-19 ביוני 2020 תרו הגישה את הדוח השנתי שלה על גבי טופס F-20 לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) על שנת הכספים שהסתיימה ב-31 ברץ 2020.

תרו מזהירה שהמידע הכספי שלעיל מוצג על בסיס לא מבוקר וכפוף לשינויים.

אודות תרו

תרו תעשייה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשייה רוקחית בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

הצהרת חוף מבטחים

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.

אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2021. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינויים במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

אנשי קשר

Daphne Huang
VP, CFO
(914) 345-9001
Daphne.Huang@Taro.com
William J. Coote
AVP, Business Finance, Treasurer and Investor Relations
(914) 345-9001
William.Coote@Taro.com

מקור: Taro Pharmaceutical Industries Ltd.

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS
(Unaudited)
(U.S. dollars in thousands, except share data)
Quarter Ended June 30,
2020 2019
Sales, net $ 117,634 $ 161,296
Cost of sales 52,688 59,572
Gross profit 64,946 101,724

Operating Expenses:
Research and development 12,932 13,443
Selling, marketing, general and administrative 22,248 19,718
Settlements and loss contingencies 478,924 —
Operating (loss) income * (449,158 ) 68,563

Financial income, net:
Interest and other financial income (7,310 ) (9,624 )
Foreign exchange income (197 ) (7,905 )
Other gain, net 549 594
(Loss) income before income taxes (441,102 ) 86,686
Tax expense 8,854 20,445
Net (loss) income (449,956 ) 66,241
Net (loss) income attributable to non-controlling interest (15,038 ) 58
Net (loss) income attributable to Taro * $ (434,918 ) $ 66,183

Net (loss) income per ordinary share attributable to Taro:
Basic and Diluted * $ (11.37 ) $ 1.72

Weighted-average number of shares used to compute net (loss) income per share:
Basic and Diluted 38,258,337 38,539,056

May not foot due to rounding.

* Excluding the settlement and loss contingencies charges of $478.9 million, for the quarter ended June 30, 2020, Operating income was $29.8 million, Net income attributable to Taro was $29.0 million, and Basic and diluted earnings per share was $0.76.

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
SUMMARY CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(U.S. dollars in thousands)

June 30, March 31,
2020 2020
ASSETS (unaudited) (audited)
CURRENT ASSETS:
Cash and cash equivalents $ 532,044 $ 513,354
Marketable securities 590,286 595,383
Accounts receivable and other:
Trade, net 189,301 235,221
Other receivables and prepaid expenses 45,082 35,567
Inventories 166,223 153,073
TOTAL CURRENT ASSETS 1,522,936 1,532,598
Marketable securities 510,397 459,639
Property, plant and equipment, net 209,228 209,961
Deferred income taxes 105,389 106,693
Other assets 31,743 32,361
TOTAL ASSETS $ 2,379,693 $ 2,341,252

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
CURRENT LIABILITIES:
Trade payables $ 36,302 $ 28,858
Other current liabilities 560,185 193,873
TOTAL CURRENT LIABILITIES 596,487 222,731
Deferred taxes and other long-term liabilities 109,068 8,762
TOTAL LIABILITIES 705,555 231,493

Taro shareholders' equity 1,683,279 2,103,864
Non-controlling interest (9,141 ) 5,895
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY $ 2,379,693 $ 2,341,252

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(Unaudited)
(U.S. dollars in thousands)

Three Months Ended June 30,
2020 2019
Cash flows from operating activities:
Net (loss) income $ (449,956 ) $ 66,241
Adjustments required to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Depreciation and amortization 5,571 5,071
Change in derivative instruments, net (923 ) (2,421 )
Effect of change in exchange rate on inter-company balances, marketable securities and bank deposits (1,728 ) (5,624 )
Deferred income taxes, net (2,367 ) 2,930
Decrease in trade receivables, net 45,921 24,431
Increase in inventories, net (13,150 ) (205 )
(Increase) decrease in other receivables, income tax receivable, prepaid expenses and other (3,462 ) 15,671
Increase (decrease) in trade, income tax, accrued expenses, and other payables 483,957 (22,965 )
Loss (income) from marketable securities, net 247 (525 )
Net cash provided by operating activities 64,110 82,604

Cash flows from investing activities:
Purchase of plant, property & equipment, net (5,133 ) (7,969 )
Investment in other intangible assets (63 ) (30 )
Investment in marketable securities, net (40,825 ) (9,070 )
Net cash used in investing activities (46,021 ) (17,069 )

Cash flows from financing activities:
Net cash used in financing activities — —

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 601 —
Increase in cash and cash equivalents 18,690 65,535
Cash and cash equivalents at beginning of period 513,354 567,451
Cash and cash equivalents at end of period $ 532,044 $ 632,986

Cash Paid during the year for:
Income taxes $ 7,119 $ 10,432
Cash Received during the year for:
Income taxes $ — $ 7,128
Non-cash investing transactions:
Purchase of property, plant and equipment included in accounts payable $ 1,304 $ 2,317
Non-cash financing transactions:
(Sale) purchase of marketable securities $ (745 ) $ 2,436

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- נוי תקשורת.