הודעה לעיתונות

נמשכת הצמיחה בקבוצת המשביר לצרכן החדש: הרווח הנקי מפעילות נמשכת במחצית הראשונה של 2009 זינק לכ-14.2 מיליון שקל

סך הכנסות החברה במחצית הראשונה צמחו בכ-13.5% והסתכמו בכ-1.1 מיליארד שקל; הרווח התפעולי צמח בכ-34% לכ-27.6מיליון שקל

הכנסות מגזר בתי הכלבו צמח בכ- 9% לכ-332.5 מיליון שקל והרווח התפעולי של המגזר עלה לכ-21.9 מ' שקל.

מגזר הקוסמטיקה והדראגסטורס – הכולל גם את רשת ניו-פארם - צמח בכ- 13% לכ- 508 מיליון שקל; הרווח התפעולי של המגזר הוכפל לכ-6 מיליון שקל.

הקבוצה רשמה במחצית הראשונה של 2009 תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-21.4 מ' שקל.

קבוצת המשביר לצרכן החדש ממשיכה להציג צמיחה בהיקפי פעילותה. הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה של שנת 2009 צמחו בכ-13.5% והסתכמו בכ-1.1 מיליארד שקל, לעומת כ-945.3 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקרו מהעלייה במכירות של מגזר בתי הכלבו ומגזר הקוסמטיקה והדראגסטורס, המהווים את פעילות הליבה של הקבוצה. בנוסף, תרם לגידול גם איחוד לראשונה ברבעון הראשון של 2009 של פעילותה של חברת סיבוס, העוסקת במתן פתרונות לאספקה וסליקה של ארוחות עסקיות לחברות. ברבעון השני של שנת 2009 צמחו ההכנסות בכ-7% ל-566.8 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-529.1 מיליון שקל ברבעון השני בשנת 2008. בהקשר זה יצויין כי הגידול במכירות הושג למרות שחלק מהמכירות בגין חג הפסח יוחסו השנה לרבעון הראשון בעוד שב-2008 כל מכירות החג יוחסו לרבעון השני בלבד.

על הגידול בפועל בנפח התנועה בחנויות הרשת ובפעילות הקמעונאית בסניפי הקבוצה, מעיד הנתון של סך הפדיון של הפעילות הקמעונאית בסניפי הקבוצה (הכולל את סניפי המשביר לצרכן וסניפי ניו פארם). הפדיון במחצית הראשונה של שנת 2009 גדל בכ-11% והסתכם בכ-906.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-816.3 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. הפדיון הכולל בסניפים זהים (Sells Same Stores), הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2009 בכ-833.3 מיליון שקל, גידול של כ-כ-6.4% בהשוואה לכ-783 מיליון שקל במחצית הראשונה בשנת 2008.

קבוצת המשביר לצרכן מציגה את הכנסותיה בחלוקה למגזרים -בתי כלבו, קוסמטיקה ודראגסטורס, תיירות ואחר (חברת סיבוס). המגזרים הבולטים בצמיחתם הם מגזר בתי כלבו, ומגזר הקוסמטיקה והדראגסטורס. בדוחותיה הכספיים של הקבוצה החל מהרבעון השני לשנת 2009 לא מהווה ג'אמפ מגזר פעילות בר דיווח ונתוני תוצאות פעילותה מוצגות כפעילות מופסקת. זאת, מאחר ונכון למועד פרסום הדוחות הכספיים נמצאת ג'אמפ בהקפאת הליכים והצעתה של מלכה גרופ, באמצעות רשת מתאים לי, זכתה בהתמחרות לרכישת ג'אמפ תמורת 18 מיליון שקל. כמו כן, התחייבה מתאים לי במסגרת הצעתה שזכתה לרכוש את מלאי ג'אמפ מעבר לסכום האמור. השלמת רכישת ג'אמפ על ידי מתאים לי כפופה לאישור הצעת הסדר הנושים על ידי נושי ג'אמפ (לרבות ההצעה הזוכה של מתאים לי) וכן לאישור בית המשפט המחוזי.

במגזר בתי הכלבו צמחו ההכנסות במחצית הראשונה של 2009 בכ- 9% לכ-332.5 מיליון שקל, לעומת כ-306.2 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי במגזר בתי הכלבו הסתכם במחצית הראשונה של השנה בכ-21.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-19.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2008. השיפור בתוצאות המגזר נבע משיפור בפעילות השוטפת, העשרה וגיוון של הסחורה ופתיחת סניפים חדשים, במקביל לשיפור התנאים המסחריים של הרשת.

במגזר הקוסמטיקה והדראגסטורס צמחו ההכנסות במחצית הראשונה של השנה בכ-13% לכ-508.2 מיליון שקל, לעומת כ- 449.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2008. הרווח התפעולי במגזר הקוסמטיקה והדראגסטורס צמח פי 2 לכ-6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-3 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד. השיפור בתוצאות המגזר נובע בעיקר משיפור בפעילות המסחרית והשיווקית של המגזר בסניפי המשביר לצרכן ובסניפי ניו-פארם, המנוהלים בצורה משותפת ויעילה יותר תחת חברת ניו-פארם דראגסטורס, ומפתיחת סניפים חדשים.

הרווח הגולמי של קבוצת המשביר לצרכן כולה במחצית הראשונה של שנת 2009 צמח בכ-9.7% והסתכם בכ-320.5 מיליון שקל, לעומת רווח גולמי של כ-292.1 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון השני של השנה הסתכם בכ-159.9 מיליון שקל, לעומת כ-152 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי במחצית הראשונה של השנה הסתכם צמח בכ-33.7% והסתכם בכ-27.6 מיליון שקל בהשוואה לכ-20.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי מפעילות נמשכת של קבוצת המשביר לצרכן זינק בכ-141.2% לכ-14.2 מיליון שקל, לעומת כ-5.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני עלה הרווח הנקי מפעילות נמשכת לכ-2.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-1.3 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. הרווח הנקי מפעילות מופסקת אינו כולל, כאמור, את תוצאות ג'אמפ שעקרונית נמכרה לרשת מתאים לי. בהתחשב בתוצאות ג'אמפ, רשמה המשביר הפסד של 3.7 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2009, לעומת רווח נקי בסך של כ-3.6 מיליון שקל אשתקד. ההפסד בגין הפעילות המופסקת, ג'אמפ, הסתכם לכ-18 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2009 לעומת כ-2.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים של המשביר לצרכן מפעילות שוטפת היה חיובי והסתכם בסך של כ-21.4 מיליון במחצית הראשונה של שנת 2009. ממאזן המשביר לצרכן עולה כי הונה העצמי של הקבוצה, המיוחס לבעלי המניות של המשביר לצרכן, בסוף יוני 2009 עמד על כ-86.4 מיליון שקל, לאחר חלוקת דיווידנד בסך של כ-7 מיליון שקל.

רמי שביט, מנכ"ל קבוצת המשביר לצרכן, אמר היום: "קבוצת המשביר לצרכן ממשיכה להציג גידול בהכנסות במרכזי הרווח העיקריים שלנו - מגזר בתי הכלבו ומגזר הקוסמטיקה והדראגסטורס. הגידול בהיקפי הפעילות של הקבוצה מחזק את מעמדנו למול הספקים ומאפשר לנו לתת לצרכן סל רחב של מוצרים במחירים תחרותיים, שמהווים גורם משיכה עיקרי ללקוחות בתקופה של האטה כלכלית. ההתייעלות ברשת ניו-פארם הביאה לשיפור במגזר הקוסמטיקה והדראגסטורס, שרשם גידול בהכנסות והרווח התפעולי של המגזר הוכפל. הפסקת פעילות ג'אמפ במשביר, והשלמת מכירתה לרשת מתאים לי, במסגרת הקפאת ההליכים, הינה בשלביה האחרונים, כך שלאחריה - נוכל להמשיך להתמקד ולהתקדם בתחומי הפעילות הקיימים, בהם יש למשביר יתרונות יחסיים בשוק המקומי, תוך מינוף הפלטפורמה השיווקית של מועדון 365 המונה כיום מעל ל-440 אלף בתי אב".

קבוצת המשביר לצרכן החדש, בשליטתה של קבוצת שביט גיטרס (2003) בע"מ, פועלת במספר תחומים מרכזיים: 1. פעילות קמעונאית בבתי הכלבו בתחום האופנה, עולם הבית והזכיינות בבתי הכלבו באמצעות חברת המשביר לצרכן החדש בע"מ, המנוהלת ע"י המנכ"ל המשותף, מר אסף בן דב, ומפעילה רשת חנויות כל בו המונה 34 סניפים; 2 .פעילות קמעונאית בתחום הקוסמטיקה, דראגסטורס, כללי, טבע והפארם, הנעשית באמצעות חברת ניו פארם דראגסטורס בע"מ, המנוהלת על ידי יו"ר פעיל, מר גיל אונגר. ניו פארם דראגסטורס בעלת 58 נקודות מכירה ברשת ניו פארם, ומפעילה 34 נקודות מכירה בסניפי המשביר לצרכן; 3. תחום התיירות – באמצעות חברת קשרי תעופה, בהנהלת המנכ"ל יורם מוטעי. 4. תחום אחרים- שיתופי פעולה עסקיים ומסחריים באמצעות חברת מועדון 365 בע"מ, המפעילה את מיזם כרטיסי אשראי "מולטי 365" עם חברת לאומי קארד ומבצעת פעילות factoring; חברת המכרז החדש של המדינה בע"מ; וכן חברת סיבוס ארוחות עסקיות בע"מ, העוסקת בפתרונות לאספקה וסליקה של ארוחות עסקיות ורווחה לארגונים מוסדיים וחברות.

לפרטים: אמיר אייזנברג 0528-260285; שי אליאש 0522-546635; לירון זינגר 0525-476661
הדס פרידמן: 0524-022274; יואב אבן שהם: 0528-598880; משרד: 03-7538828

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- אייזנברג-אליאש קשרי משקיעים ויחסי ציבור.