אבי כהן, מנכ"ל RRsat: "אנו צופים כי השקעות שביצענו יובילו לרווחיות נוספת וצמיחה משופרת ב-2014 ולאחריה."
אבי כהן, מנכ"ל RRsat: "אנו צופים כי השקעות שביצענו יובילו לרווחיות נוספת וצמיחה משופרת ב-2014 ולאחריה."
הודעה לעיתונות

חברת RRSat הישראלית מדווחת על הכנסות שיא ברבעון השלישי של 2013

עבור הרבעון הרביעי צופה ההנהלה הכנסות בטווח של 31.5-33.5 מיליון דולר, סכום המייצג צמיחה של 7%-14% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. מועצת המנהלים אימצה מדיניות חדשה של דיבידנד רבעוני: חלוקת 50% מהרווח הנקי, והודיעה על חלוקת דיבידנד של 3 סנט למניה במזומן, סכום המייצג תשואת דיבידנד של 3.6%

חברת RRsat Global Communications Network Ltd (נאסד"ק: RRST), ספקית מובילה של שירותי ניהול והפצת תוכן דיגיטלי עבור רשתות טלוויזיה ורדיו בכל העולם, מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי שהסתיים ב-30 בספטמבר 2013

נקודות עיקריות לרבעון השלישי
הכנסות שיא של 30.6 מיליון דולר, עלייה של 7.3% לעומת הרבעון השלישי של 2012.
שיעור רווח גולמי של 24.5%, בדומה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.
הרווח הנקי במונחי Non-GAAP הסתכם ב-12 סנט למניה.
EBITDA מתואם הסתכם ב-5 מיליון דולר, לעומת 4.9 מיליון דולר בשנה שעברה.
מתחילת השנה הסתכם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ב-13.2 מיליון דולר; מתוכם 2.5
מיליון דולר ברבעון השלישי.
מועצת המנהלים אימצה מדיניות חדשה של דיבידנד רבעוני: חלוקת 50% מהרווח הנקי, והודיעה על חלוקת דיבידנד של 3 סנט למניה במזומן, סכום המייצג תשואת דיבידנד של 3.6%
עבור הרבעון הרביעי צופה ההנהלה הכנסות בטווח של 31.5-33.5 מיליון דולר, סכום המייצג צמיחה של 7%-14% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

אבי כהן, מנכ"ל RRsat: "רבעון זה היה רבעון חזק נוסף עבור RRsat, עם הכנסות שיא כתוצאה מצמיחה אורגנית ואנאורגנית. האסטרטגיה שלנו, להיות קרובים יותר לתוכן, תקדם את הצמיחה העתידית שלנו, כאשר אנו הופכים לשותפה המועדפת על ספקיות שידורים לצרכי ניהול והפצת תוכן גלובליים.

"רכישת JCA בספטמבר מחזקת את מיצובנו במערב אירופה, ובעיקר בקרב ריכוז גדול של יצרני תוכן בלונדון. תוצאות הרבעון השלישי משקפות תרומה של חודש אחד בלבד מרכישה זו, אולם מאזן המזומנים ירד ב-7.6 מיליון דולר - הסכום ששולם עבור JCA. כבר היום, רכישה רווחית וחשובה זו מסייעת לקשר שלנו עם ספקיות שידורים מובילות, ואנו בטוחים כי ביכולתנו להביא לצמיחה בפעילות זו.

"מאז הרכישה של SM2 בנובמבר 2012, הכנסותינו הרבעוניות מאירועי ספורט ואירועים חיים יותר מהוכפלו. כצפוי, שינוי זה בתמהיל הכנסותינו מניע שיפור ניכר בשולי הרווח הגולמי, ותורם לרווחיות חזקה ויצירת תזרים מזומנים. אנו ממשיכים בהשקעתנו לעתיד, בין היתר באמצעות רכישת JCA, הוצאות הון לטווח קצר במטרה להגדיל את יעילותנו ולשמר את יתרונה הטכנולוגי של תשתית השירותים שלנו, ו-112 אלף דולר נוספים לחיזוק נוכחותנו בשווקים אסטרטגיים לחברה.

"אנו צופים כי השקעות אלו יובילו לרווחיות נוספת וצמיחה משופרת ב-2014 ולאחריה, וכי התרחבותנו לשוק בארה"ב ובמערב אירופה תגדיל משמעותית את השוק אליו פונה RRsat."


תוצאות כספיות לרבעון השלישי 2013
ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב-30.6 מיליון דולר, עלייה של 7.3% לעומת 28.5 מיליון דולר ברבעון השלישי ב-2012, ועלייה לעומת 29.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2013. הצמיחה בהכנסות הרבעון השלישי מיוחסת לשילוב של צמיחה אורגנית וחודש אחד של תרומה מ-JCA, שנרכשה ב-3 בספטמבר 2013.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם ב-7.5 מיליון דולר, עלייה של 7.2% לעומת 7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2012, ולעומת 7.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2013. שיעור הרווח הגולמי נפגע מהוצאות של 40 אלף דולר, הקשורות להתאמות שערי מט"ח, הוצאות פחת של 100 אלף דולר הקשורות למתקן שידור חדש, והוצאות חד פעמיות של 80 אלף דולר על תשלום דמי הבראה. שולי הרווח הגולמי ברבעון השלישי, בניכוי הגורמים הללו, היו 24.5% - ללא שינוי לעומת הרבעון השלישי של 2012, וירידה קלה לעומת 24.9% ברבעון השני של 2013.

הרבעון השלישי של 2013 כלל הוצאות חד פעמיות של 900 אלף דולר על רכישת JCA והתאמות שערי מט"ח כמתואר למעלה. עוד כלל הרבעון השלישי הוצאות בסך 112 אלף דולר על פעילויות שיווק ומכירות, המיועדות להרחבת שווקי היעד של החברה. החברה אינה צופה הוצאות רכישה ברבעון הרביעי, כאשר איחוד התשתיות הושלם ברבעון השלישי.

הרווח התפעולי במונחי Non-GAAP, בניכוי הוצאות הקשורות לתשלומים מבוססי מניות, פחת של נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לרכישה, הוצאות הקשורות לרכישה ופחת על תשלומי פיצויים מראש הקשורים לרכישה, אך הכולל השפעת שערי מט"ח והגדלת ההשקעה בשיווק ומכירות, הסתכם ב-2.7 מיליון דולר במהלך הרבעון השלישי של 2013, לעומת 2.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2012, ו-2.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2013. שיעור הרווח התפעולי במונחי Non-GAAP ברבעון השלישי היה 8.8%, לעומת 9.6% ברבעון השלישי של 2012 ולעומת 8.6% ברבעון השני של 2013.

הרווח התפעולי במונחי GAAP עבור הרבעון השלישי של 2013 הכולל הוצאות שהוזכרו לעיל הסתכם ב-1.5 מיליון דולר, לעומת 2.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2012, ולעומת 2.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2013. שיעור הרווח התפעולי במונחי GAAP ברבעון השלישי היה 5%, לעומת 9% ברבעון השלישי של 2012, ולעומת 8.1% ברבעון השני של 2013.

הרווח הנקי במונחי Non-GAAP עבור הרבעון השלישי שהסתיים ב-30 בספטמבר 2013, הכולל השפעת שערי מט"ח והשקעות בשיווק ומכירות שהוזכרו לעיל, הסתכם ב-2.1 מיליון דולר, ללא שינוי לעומת 2.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2012, ולעומת 1.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2013. הרווח הנקי במונחי Non-GAAP הסתכם ב-12 סנט למניה בדילול מלא עבור הרבעון השלישי של 2013, לעומת 12 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי אשתקד ולעומת 11 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2013.

הרווח הנקי במונחי GAAP עבור הרבעון השלישי הכולל הוצאות שהוזכרו לעיל, הסתכם ב-1.1 מיליון דולר, לעומת 2.4 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2012, ו-1.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2013. הרווח הנקי במונחי GAAP הסתכם ב-6 סנט למניה בדילול מלא עבור הרבעון השלישי של 2013, לעומת 14 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2012, ו-10 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2013.

EBITDA מתואם עבור הרבעון השלישי של 2013 הכולל השפעת שערי מט"ח והשקעות בשיווק ומכירות שהוזכרו לעיל, הסתכם ב-5 מיליון דולר, לעומת 4.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ו-4.6 מיליון דולר ברבעון השני 2013.

נכון ל-30 בספטמבר 2013 היו בידי החברה מזומן, שווי המזומנים וניירות ערך בהיקף של 19.6 מיליון דולר, לעומת 26.4 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2012. השינוי בהיקף המזומן במהלך הרבעון נבע בעיקר מרכישת JCA וחלוקת דיבידנד במזומן.

צבר ההזמנות נכון ל-30 בספטמבר 2013 צפוי להיות מוכר כהכנסות במהלך ארבעת הרבעונים הבאים, ועומד על 88 מיליון דולר, לעומת צבר הזמנות של 84 מיליון דולר נכון לסוף הרבעון השלישי 2012. צבר ההזמנות הכולל עומד על כ-197 מיליון דולר נכון ל-30 בספטמבר 2013, מתוכם ההזמנות כוללות הסכמים חתומים לאספקת

שירותי השידור של החברה ושירותי לוויין ניידים, וזאת לעומת 184 מיליון דולר נכון לסוף הרבעון השלישי 2012, ו-205 מיליון דולר נכון לסוף הרבעון השני 2013. כעקרון, לקוחות Tier1 ו-Tier2 מעדיפים חוזים קצרי טווח יחסית, כך שצבר ההזמנות מעבר ל-24 החודשים הקרובים משקף ירידה בהיקף החוזים לטווח ארוך.

תחזית לרבעון הרביעי ושנת 2013
עבור הרבעון הרביעי של 2013 צופה ההנהלה הכנסות בטווח שבין 31.5-33.5 מיליון דולר, המשקפים צמיחה בטווח שבין 7%-14% לעומת 2012.

ההנהלה חוזרת על תחזיתה להכנסות בטווח של 125-120 מיליון דולר לשנת 2013, המשקפים צמיחה בטווח שבין 6%-10% לעומת השנה שעברה, ושולי רווח גולמי טובים יותר מבשנת 2012. בהתחשב בגורמים עונתיים מסויימים הקשורים להכנסות שאינן משירותי ה-24/7 של החברה, צופה ההנהלה שונות בתמהיל מרבעון לרבעון, שתוביל לתנודות מסויימות בהכנסות וברווחיות הגולמית בין הרבעונים.

תוצאות כספיות לתשעת החודשים הראשונים של 2013
ההכנסות עבור תשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר הסתכמו ב-89.3 מיליון דולר, לעומת 84 מיליון דולר ב-2012.

הרווח הגולמי עבור תשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר הסתכם ב-21.9 מיליון דולר, לעומת 19.8 מיליון דולר ב-2012. שיעור הרווח הגולמי היה 24.5% לעומת 23.5% ב-2012.

תשעת החודשים הראשונים של 2013 כללו השקעות ברכוש קבוע של כ-5 מיליון דולר, הקשורות לאיחוד שני אתרים במטה של RRsat בישראל, והוצאות חד פעמיות של 900 אלף דולר הקשורות לרכישת JCA. תשעת החודשים הראשונים של 2013 כללו גם 1.7 מיליון דולר נוספים כתוצאה מעלייה בהשקעה בפעילויות שיווק ומכירות המיועדות להגדלת השוק אליו פונה החברה.

הרווח התפעולי במונחי Non-GAAP, בניכוי הוצאות הקשורות לתשלומים מבוססי מניות, פחת של נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לרכישה, הוצאות הקשורות לרכישה ופחת על תשלומי פיצויים מראש הקשורים לרכישה, אך הכולל השפעת שערי מט"ח והגדלת ההשקעה בשיווק ומכירות, הסתכם ב-7.8 מיליון דולר עבור תשעת החודשים, לעומת 7.4 מיליון דולר ב-2012. שיעור הרווח הגולמי במונחי Non-GAAP עבור תשעת החודשים היה 8.7% לעומת 8.8% ב-2012.

הרווח התפעולי במונחי GAAP הכולל הוצאות שהוזכרו לעיל הסתכם ב-6.2 מיליון דולר, לעומת 7 מיליון דולר ב-2012. שיעור הרווח התפעולי במונחי GAAP היה 7% לעומת 8.3% ב-2012.

הרווח הנקי במונחי Non-GAAP, הכולל השפעת שערי מט"ח והשקעות בשיווק ומכירות שהוזכרו לעיל, הסתכם ב-5.9 מיליון דולר, עלייה של 6.7% לעומת 5.5 מיליון דולר ב-2012. הרווח הנקי למניה בדילול מלא במונחי Non-GAAP הסתכם ב-34 סנט לעומת 32 סנט ב-2012.

הרווח הנקי במונחי GAAP, הכולל הוצאות שהוזכרו לעיל , הסתכם ב-4.4 מיליון דולר, לעומת 5.9 מיליון דולר ב-2012. הרווח הנקי במונחי GAAP הסתכם ב-25 סנט למניה בדילול מלא, לעומת 34 סנט למניה בדילול מלא ב-2012.

EBITDA מתואם, כולל השפעת שערי מט"ח והשקעות בשיווק ומכירות שהוזכרו לעיל, הסתכם ב-14.2 מיליון דולר, עלייה של 2.6% לעומת 13.9 מיליון דולר ב-2012.

מדיניות דיבידנד חדשה ודיבידנד רבעוני
מועצת המנהלים אימצה מדיניות דיבידנד חדשה, על פיה, בכפוף לחוק ולהחלטת מועצת המנהלים מפעם לפעם, יחולק דיבידנד לבעלי המניות בסוף כל רבעון קלנדרי, השווה בהיקפו ל-50% מהרווח הנקי כפי שמופיע בדוחות הכספיים הרבעוניים של החברה. בהתאם למדיניות החדשה, ב-11 בנובמבר 2013, הכריזה מועצת המנהלים על דיבידנד מזומן של 3 סנט למניה, בסכום כולל של 550 אלף דולר, המהווה 50% מהרווח הנקי של החברה לרבעון השלישי 2013. הדיבידנד ישולם ב-11 בדצמבר 2013 לכל בעלי המניות של החברה נכון לסגירת יום המסחר בנאסד"ק בתאריך 25 בנובמבר 2013.

אודות RRsat
חברת RRsat גלובל קומיוניקיישנס נטוורק (נאסד"ק: RRST) מספקת פתרונות מקצה לקצה לניהול והפצת תוכן לענף רשתות הטלוויזיה והרדיו הצומח במהירות, עם כיסוי של למעלה מ-150 מדינות. RRsat מציעה, באמצעות רשת עולמית של לוויינים, כבלים, סיבים אופטיים ואינטרנט, שירותי הפצת תוכן באיכות גבוהה לספקיות תוכן. RRsat מספקת את שירותיה ליותר מ-630 ערוצים, טלוויזיה מקוונת, טלוויזיה לוויינית וכן שירותי שידור מזדמנים לאירועי ספורט וחדשות. למידע נוסף: www.rrsat.com

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- קוואן תקשורת.