הודעה לעיתונות

27.1 י ו ם ה ז י כ ר ו ן ה ב י נ ל א ו מ י ל ש ו א ה

ביוגרפיה חדשה שופכת אור על פרשת "יהודים על הקרח,

בשטראסהוף" – "התרמית" שהצילה אלפי יהודים בשואה

•הספר "אשד חיי", סיפור חייו של יצחק אשד, מחלוצי המרפאים בעיסוק בארץ, יושק

ביום הזיכרון הבינלאומי לשואה 27.1.2016 בהיכל ווהלין שבגבעתיים • כותבי הספר

גאלו לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה מאלמוניות את האתר ממנו נשלחו אלפי

יהודי העיר דברצן, עיר הולדתו של יצחק, אל מותם ביוני 1944 והציבו בו שלט זיכרון•

עו"ד אשדיוסי יצחק האהוב לאביו להעניק רצה הכל בסך, השמונים, הולדתו יום לכבוד שי

האב של חייו תולדות על המספר ביוגרפיהספר, הלך האב אולם הונגריה. יהודי שואת ניצול

אחרי גם נמשך הספרותי הפרויקט הכבד, האבל למרות ההולדת. יום לפני קצר זמןלעולמו

אביו של הצלתו אודות על הפרטים כל את הבן גילה לו והודות האב,מות בשואה . צירוף

שהובילה אחת וטעותמקרים בן כילדאותו9 וינה שבפאתי שטראסהוף הריכוז למחנה

במקום למשרפות המוות באושוויץ.

כתב הספראת ריבליןיוסי הבן עם ביחד, שלמה, כשנה ארכה הספר כתיבת אשד. יוסי

בשנת שהובילו המהלכים אחר הכותבים התחקו כאמורבמהלכה1944 בשואה האבלהצלת

בן כנער האב שערך הרואי מסע בעקבות שיחזור מסע ערכווכן14 לארץ השואה אחרי

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- ריבלין תקשורת המונים.