מפרסם: רשות מקרקעי ישראל
תאריך: 04/11/2020 19:30
נושא: נדל"ן
הודעה לעיתונות

הודעה על פרסום המלצות הצוות לבחינת ההסדרים הקבועים בסימן ה' לפרק 8.4 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל

ביום שלישי ה – 3.11.20 פורסם דו"ח ועדת שמרון, אשר דן והגיש המלצותיו בקשר עם ההסדרים המפורטים בסימן ה' לפרק 8.4 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל (החלטת המועצה 1524) בעניין רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית. ההסדר מעגן בחובו אופציית שיוך נוספת על זו הפרטנית, ומאפשר לקיבוץ לרכוש מן הרשות זכויות חכירה למגורים במשבצת ולהעניק זכות חכירת משנה לחבריו. חלופת שיוך זו נקראה "חלופת האגודה".

החשש המשמעותי ביותר, בעטיו הוקמה ועדת שמרון נגע באספקט ניהול הקרקע, ולאור העובדה כי חלופת האגודה המאפשרת רכישת עתודות קרקע גדולות מאוד, שעולות עשרות מונים על הנדרש לשימושו והתפתחותו של הקיבוץ בשנים הקרובות, מעלה חשש לחוסר מידתיות ופגיעה באינטרסים ציבוריים אחרים שלא לצורך, בשל ויתור של המדינה על השליטה בקרקעות לטובת גוף פרטי המייצג אינטרסים שאינם חופפים בהכרח לאינטרס הציבורי. יתר ע כן, שליטה זו של הקיבוץ בקרקע הופכת אותו לשומר הסף היושב בשער והקובע מתי תתאפשר קליטת חברים ומי יהנה מן הזכויות המצויות בשליטת הקיבוץ, כאשר הדאגה לצרכיהן של קבוצות שאינן נמנות על רוב חברי הקיבוץ, הן בתוך הקיבוץ והן מחוצה לו, אינה בהכרח בראש מעייניו.

בנוסף, שיעורי התשלום הסופיים שקובעת ההחלטה עבור זכויות החכירה, כמפורט בטבלה, מעוררים תמיהה באשר למחירו הנמוך של משאב מוגבל ויקר כל כך בישראל, אשר מחירו בשוק החופשי מצוי במגמת עליה תלולה בשנים האחרונות, חוסר סבירות זה מתחדד נוכח האפשרות שניתנה לרכישת קרקעות שאינן מתוכננות למגורים. שיעורי התשלום הנמוכים הקבועים בהחלטה מקלים את עומס התשלומים הנדרש מן הקיבוץ ומאפשרים לו לרכוש גם את הקרקעות שאינן מאוכלסות עדיין במחיר נמוך משמעותית של זה הנדרש ממנו בחלופות השיוך האחרות.

לאור האמור מינתה מועצת מקרקעי ישראל צוות בראשותו של מנהל הרשות, עדיאל שמרון, לבחינת כלל ההסדרים הקבועים בהחלטת חלופת האגודה. כאמור, הדוח הוגש שלשום למועצת מקרקעי ישראל, כאשר עיקרי המלצותיו נוגעות לאפשרות לרכוש חטיבות קרקע גדולות לצרכי איוש עתידי וכן לשיעורי התשלמים הנמוכים הנדרשים בחלופת שיוך זו.

בין היתר ממליצה ועדת שמרון על השוואת הפרמטרים הכלכליים בין חלופת השיוך הפרטני לבין חלופת האגודה, כך שגם במקרה בו מעוניין הקיבוץ לרכוש זכויות למגורי חבריו, יוכל לעשות כן (תוך הגבלת מספר המגרשים, כמפורט להלן) אך באותן עלויות של חלופת השיוך הפרטני.

וכך נכתב בדוח בהקשר זה:

"הצוות הגיע למסקנה כי ההחלטה הנבחנת מעניקה הטבות לא סבירות ובלתי מידתיות... הן במישור היקף הזכויות הנרכשות והם במישור של מחירן."

ועוד התרשם הצוות כי "חלופת האגודה הפכה להיות החלופה המועדפת - על פני השיוך הפרטני - וזאת בשל כדאיותה הכלכלית ולא בשל האידיאולוגיה העומדת מאחוריה. עצם קיומה של הטבה כלכלית יוצרת, הלכה למעשה, הטיה מובנית בבחירת שתי החלופות, הטיה אותה ראוי לבטל."

עוד קובע הדוח כי תבוטל האפשרות רכישת זכויות בקרקע שאינה מתוכננת למגורים וכי מכסת המגרשים המתוכננים שיהא רשאי הקיבוץ לרכוש תוגבל לשיעור של עד 10% מכלל בתי האב בקיבוץ ועד 20% באיזורי עדיפות לאומית א', קו עימות ועוטף עזה.

לסיכומם של דברים קובעת ועדת שמרון כי "המשך יישומה של ההחלטה הנבחנת ככתבה משקפת טיפול בלתי צודק ומסוכן בקרקעות המדינה, אותו ראוי להפסיק לאלתר."

מועצת מקרקעי ישראל מתעתדת לדון בהמלצות הדוח בישיבתה הבאה שתתקיים ב 14.12.20.

קישור לדוח:

https://land.gov.il/PR_MSG/Pages/recommend8-4-03112020.aspx

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- רשות מקרקעי ישראל.