מפרסם: רשות מקרקעי ישראל
תאריך: 15/12/2020 16:28
נושא: נדל"ן
הודעה לעיתונות

החלטות מועצת מקרקעי ישראל מהיום 15.12.2020

נישום יוכל להגיש שומה חדשה בהשגה על שומה ראשונה שנקבעה לו

מועצת מקרקעי ישראל אשרה את הצעת הנהלת הרשות לעגן בהחלטות מועצה את האפשרות להגיש שומה חדשה בהליך השגה שנייה, על שומה שנקבע לנישום. עד כה זכות זו של הנישום להגיש שומה חדשה, הייתה מעוגנת רק בנהלי הרשות והתעורר הצורך לעגנה גם בהחלטות מועצה.

יוקם מנגנון פנים ממשלתי לערעור על שומות השמאי הממשלתי

הכרעה מועצת מקרקעי ישראל החליטה לכונן מנגנון פנימי שיאפשר לרשות מקרקעי ישראל להשיג על שומה ראשונה שנערכה בידי השמאי הממשלתי. הצורך בכינון המנגנון התעורר בשל מחלוקות שמאיות בין רמ"י ובין השמאי הממשלתי, עוד בטרם הגשת השומה ליזם בעסקה. הנגנון החדש יאפשר בירור המחלוקות השמאיות בדיון מקצועי פנים ממשלתי. במקביל, מקדמת הרשות הצעת להקמת ועדה לבחינת הליכי השמאות וההשגה ברשות אשר יכול ותשנה את סדרי העבודה שבין רשות מקרקעי ישראל ובין השמאי הממשלתי.

מסלול מיוחד להסדרת שימושים חורגים במושבים

מועצת מקרקעי ישראל אשרה מסלול מיוחד להסדרה גורפת של שימושים חורגים במושבים. במסגרת המסלול החדש תינתן הנחה נוספת של 20% בדמי השימוש בעד תקופת העבר, בה השימושים לא היו מוסדרים. מסלול זה יתנהל מול האגודה וניתנת בו חשיבות ללקיחת אחריות ומעורבות מלאה של האגודה, בכל הליך ההסדרה והתשלום של השימושים המפרים. היקף ההסדרה הכולל צריך לכלול את הסדרת כלל השימושים המפרים בחלקות ב' ו- ג', ואת הסדרת לפחות 80% מהמשקים בהם יש הפרות בחלקות א'.

בנוסף, אשרה המועצה להאריך עוד בשנתיים עד ליום 31.12.2022, הטבה שניתנה לבעלי זכויות אשר הגיעו לגיל הפנסיה בעת הסדרת ההפרות של הפחתת דמי שימוש, בעד שימוש לא חוקי שנעשה בעבר. ההטבה קובעת שהתשלום יהיה עבור תקופת השימוש אך לא יותר מ- 4 שנים, גם אם השימוש נעשה יותר שנים מכך.

המועצה החליטה בנוסף כי הטבה זו תינתן לבעל זכויות שהגיע לגיל 62 וכן כי התשלומים בהסדרה לא יכללו את מרכיב התשלום הנוסף עקב הפרה.

מועצת מקרקעי ישראל החליטה להקים וועדה שתבחן את האפשרות להתיר השכרת יחידות דיור בחלקת המגורים בנחלה. פעולה שהייתה אסורה עד כה . בנוסף, הוועדה - המונה את נציגי משרד המשפטים, משרד האוצר, מנהל התכנון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, רשם האגודות השיתופיות, רשות מקרקעי ישראל וקק"ל, תבחן גם את סוגיית החלת הנחות האזור על שימושי התעסוקה הלא חקלאית. עוד בסמכות הוועדה לשקול את הרחבת רשימת השימושים המותרים להשכרה במסגרת תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים במושב.

כיום מותרים להשכרה שימושים בהתאם לרשימה שאושרה ע"י הנהלת רשות מקרקעי ישראל כשימושים בעלי זיקה למשק החקלאי ולמרקם הכפרי אשר אינם תחרותיים לעיר ומיקומם הטבעי והמתבקש הוא ביישובים החקלאיים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- רשות מקרקעי ישראל.