תנאי שימוש באתר Scooper

1. כללי:

1.1. ברוכים הבאים לאתר (Scooper -להלן: "Scooper" ו/או "סקופר" ו/או "האתר" ו/או "החברה"). שימוש ב- Scooper ובכל המדורים המשולבים בו כפוף לתנאי תקנון זה וכמו גם למדיניות הפרטיות של האתר המצ"ב. קרא את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם. כמו כן תקנון האתר ומדיניות הפרטיות חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.2. אתר Scooper הינו פלטפורמה אינטרנטית לפרסום והעלאת הודעות לעיתונות לפי שיוך כל הודעה על-פי נושאים ותגיות. כולל מאגר הודעות לעיתונות לחיפוש הודעות מתוך המאגר ומנוע חיפוש ממוקד על-פי אתרים נבחרים. אפשרויות חיפוש מתקדמות (תאריך מדויק, מקור ספציפי), והשוואה בין תוצאות החיפוש, על-ידי הצגה גרפית. האתר פונה למשרדי יחסי ציבור, דוברים, מפיקים ומשרדי פרסום המעוניינים להפיץ מידע לעיתונאים, כתבים, מנהלי דסק, עורכים, מעצבי דעת קהל ומקבלי החלטות כמו גם גולשים המתעניינים בעיתונות ובתקשורת בכלל ולצורך כך מציב האתר גישה למאגר מידע רשום של כל אלו.

1.3. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

2. הגדרות:

2.1. "אתר"- אתר האינטרנט: www.scooper.co.il ו/או האפליקצייה, עובדיהם, נציגיהם, הנהלתם ו/או כל מי שפועל מטעמם.

2.2. "לקוח" ו/או "לקוחות" ו/או "גולש" ו/או "גולשים"- גופים המשתמשים בשירותי Scooper.

2.3. "לקוח" ו/או "מפרסם" ו/או "משתמש"- אדם שקרא הבין והסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המוצגים להלן והתקשר בתנאי הסכם זה ותנאי התשלום עם החברה.

2.4. "גולש" ו/או "מקבל המידע"- אדם העושה שימוש בתוכן המפורסם באתר Scooper מיוזמתו ו/או אדם המקבל מידע באמצעות שרותי האתר ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלו.

2.5. "הסכם"- תנאי ההתקשרות בין Scooper ללקוח כפי שמפורטים להלן.

2.6. "תוכן" ו/או "תכנים" ו/או "פרסום"- מידע מכל מין וסוג המוצג באתר לרבות מידע המסופק על ידי לקוחות Scooper ו/או גולשים. כגון: תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית..

2.7. "שירות" ו/או "שירותים"- שירותים המסופקים ללקוחות הניתנים ע"י Scooper.

2.8. "שותפים" ו/או "שותפים עיסקיים" – צד ג' המשתף פעולה או בקשרים עסקיים עם Scooper.

2.9. תנאי שימוש אלו פונים במשותף לגופים הבאים: "לקוח" ו/או "מפרסם" ו/או "משתמש" ו/או "גולש" ו/או "מקבל המידע". כמו כן,השימוש ב Scooper ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

3. שירותים הטעונים רישום:

3.1. הכניסה לאתר Scooper ו/או השימוש בשירותים באתר עשויים להיות כרוכים ברישום ו/או בתשלום לחברה. תוכל ליהנות משירותי Scooper ולהשתמש בהם לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך לתנאי השימוש הנ"ל. במקרה כאמור, על הלקוח לפעול בהתאם להוראות הרישום ו/או הגביה של החברה, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את החברה, ללא דיחוי, בכל מקרה של שינוי בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש באמצעות פנייה לצוות האתר או באופן מקוון דרך האתר עצמו.

3.2. הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לאתר ו/או לשירותים יישמרו במאגר המידע שבבעלות Scooper. אין חובה עלייך או על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשרותי האתר Scooper.

3.3. "לקוח" ו/או "מפרסם" ו/או "משתמש" ו/או "גולש" ו/או "מקבל המידע" נותן בזאת ל Scooper אישור להשתמש במידע ו/ או לעשות שימוש ולהזכיר את שמו בין לקוחותיו.כמו גם להעביר לו מידע ישירות לכתובת הדוא"ל שמסר. האישור הינו בלתי חוזר, לא בלעדי, חופשי מזכויות יוצרים, בר העברה, הניתן לאכסן, להציג, לעיבוד מחדש, להפיץ ולתרגום.

3.4. כמו כן, Scooper רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו לה בעת הליך ההרשמה לאתר. בעת ההרשמה תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מספר טלפון אחר, ועוד. על הפרטים להיות מדויקים.

3.5. במידה ו Scooper תתרשם כי חרגת מתנאי השימוש רשאית לבטל את רישומך, לחסום גישה, ושלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית ו/או אחרת בגין החלטה זו של האתר.

3.6. במידה והלקוח יהיה מעוניין לקבל שירות הכרוך בתשלום, ישלם המנוי לחברה דמי מנוי. במסלול חודשי מתחדש, התשלום הוא חודש בחודשו, ע"פ תעריף חודשי מלא. תשלום דמי המנוי יעשה באמצעות כרטיס אשראי המצוי בבעלות המשתמש ואשר פרטיו ימסרו על ידי המשתמש. בעת הרישום לשירותים תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. Scooper רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשלושה חודשים.

3.7. לידיעת הלקוח, הגשת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והינה אסורה מכל וכל. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתר ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, להוריד מהאתר פרסומים שונים ולמחוק פרסומים ללא שמירת גיבויים, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.

3.8. הלקוח פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה אשר אינה נעשית על ידי החברה.

3.9. תמחיר:

3.9.1. מחירי השירותים הניתנים על ידי Scooper עשויים להשתנות מעת לעת. התעריף החודשי לתשלום יקבע במועד הרישום לאתר ובמידה וישתנה תדאג הנהלת Scooper לידע את הלקוח על כך.

3.9.2. הלקוח מאשר בזאת ומסכים כי Scooper תחייב את הלקוח במלוא עלות השירות בתוספת ריבית פיגורים חודשי כפי שיקבע בשער ריביות הפיגורים של בנק ישראל. במידה ולקוח לא עומד בתנאי התשלום ובמועדם, הלקוח. הלקוח יישא בכל הוצאות הקשורות בעניין זה שנעשו על ידי Scooper או מי מטעמה. לצורך העניין, הוצאות היינן לרבות הוצאות גביה, משפט, ייצוג משפטי ( כולל הוצאות עו"ד גם ללא הכרעת דין), בין אם הצליחו ובין אם לאו.

4. Scooper כמאגר רשום:

4.1. Scooper בעלת מאגר רשום אצל רשם מאגרי המידע במשרד המשפטים הכפוף לכל הוראות החוק בדבר ניהול וסחר במאגרי נתונים בישראל.

4.2. מאגר המידע הינו רכושה הבלעדי של Scooper ולה האינטרס להגן עליו על ידי השארתו כמידע סודי וחסוי. Scooper מעניקה לך זכות שימוש בלבד בנתונים שרכשת בהתאם לצורך שהוגדר, אך אין במסירת המידע ללקוח משום העברת זכויות היוצרים במידע.

4.3. המידע נאסף ממקורות חיצוניים רבים ומגוונים וכן הפניות וקישורים לאתרי אינטרנט שונים. מטבע הדברים לא ניתן להבטיח כי המידע המסופק והאתרים המקושרים אליו יהיו תמיד זמינים, אמינים, מדויקים, שלמים או מעודכנים.

4.4. כמו כן, בהיותך כלקוח העושה שימוש במאגר מידע זה שבבעלות Scooper הינך מתחייב לקרוא ולהבין ולפעול על פי התיקון לחוק חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40 ), התשס"ח 2008.

4.5. לפיכך אין מנהלי מאגר המידע נוטלים על עצמם אחריות כלשהי להיקף, סוג, ותקיפות הנתונים, או לתוצאה ישירה או עקיפה של השימוש במידע המסופק ובמידע המקושר אליו. המידע מסופק ללא כל אחריות, הבטחה או ערובה מפורשים או משתמעים לרבות בנוגע לשלמות המידע, תאימות למטרה כלשהי, לתוצאות השימוש בו וכיו"ב.

4.6. מנהלי המאגר לא יהיו אחראים לנזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים אשר ייגרמו עקב השימוש במידע לרבות אובדן רווחים והכנסות, פגיעה בנתונים או בתכנה וכיו"ב.

4.7. כחלק מתנאי השימוש של האתר הלקוח מסכים בזאת שלא לעשות את הפעולות הבאות:

4.7.1. לא להטריד דרך האינטרנט ולשלוח מכתבים חוזרים ונשנים בתדירות גבוהה לתיבות דואר אלקטרוניות. כמו כן עליך לאפשר, לכל אחד מנמעניך ובכל דיוור, להיגרע ממאגר המידע שבידך ולחדול לדוור לו מרגע שביקש זאת.

4.7.2. לא להעביר ו /או למסור ו /או לפרסם ו /או לגלות את המידע ו /או חלק ממנו לכל אדם ו /או גוף כלשהו, ללא אישור מראש ובכתב מ Scooper ומהמכותב עצמו לרבות לא להפיץ ו/או לשלוח פרסום.

4.7.3. לא להפיץ, לשלוח דוא"ל, לפרסם פרסום מסחרי מכל סוג, לשלוח דואר "זבל" ושאר הצעות מסחריות בניגוד לכללים ולחוקים הנוגעים להפצת דואר אלקטרוני כמוגדר חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40 ), התשס"ח 2008.

4.7.4. לא להפיץ, לשלוח בדוא"ל, לפרסם, להשתמש וכיו"ב, כל חלק מחלקי המידע שמחייב הסכמה של צד שלישי או שאינו מיוצר ע"י Scooper וזכויות היוצרים שלו שייכות לגוף שלישי, מבלי לקבל רשות מוקדמת לכך מבעל הזכויות.

4.7.5. לא להפיץ, להעביר, לשלוח דוא"ל, לפרסם וכיו"ב כל חומר המהווה גסות וגידוף, השמצה, דברי הונאה ונוכלות, הוצאת לשון הרע, הצקה והטרדה, תועבה, פורנוגרפיה, איום וסיכון, פגיעה בשלטון החוק, עיקוב או המפר באופן אחר את הזכויות החוקיות (כגון זכויות לפרטיות ולפומביות) של אחרים, או כל חומר אחר אשר מעודד את אחת או יותר מפעולות אלה.

4.7.6. לא להעביר קבצים המכילים וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות זמן, רובוטי ביטול (cancelbot), קבצים פגומים או כל תוכנה או תוכניות דומות אחרות העשויות לפגוע בפעולת מחשב אחר.

5. השימוש במידע:

5.1. הנך רשאי להשתמש בתכנים ב Scooper בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכני האתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת ובכפוף לתנאי ההסכמה, מראש ובכתב של Scooper:

5.2. זכות השימוש במידע נתונה לגולש ו/ או מקבל המידע, למטרת שימוש אישי, של הגולש ולצרכיו האישיים באשר הם.

5.3. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך Scooper, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, אין להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ Scooper או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי Scooper לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר וכל זאת כפוף לפרסום התוכן שאיננו בתצורתו המקורית של התוכן כפי שפורסם באתר. עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

5.4. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך Scooper. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ " scooper".

5.5. אין להציג תכנים מ Scooper בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

5.6. אין להציג תכנים מ Scooper באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

5.7. אין לקשר ל Scooper מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

5.8. אין לקשר לתכנים מ Scooper, שאינם דף הבית של האתר אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט ב Scooper במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו ב Scooper. Scooper רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי Scooper בעניין זה.

5.9. חל איסור לקשר לתכנים מ Scooper, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר, אלא יש ליצור קישור לעמוד המלא שבו התכנים מופיעים. במידה ובוצע קישור כל שהוא לאתר Scooper על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט ב Scooper להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

5.10. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב Scooper בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של Scooper בלבד, או של צד שלישי, שהרשה ל Scooper להשתמש בהם.

6. השימוש באתר Scooper:

6.1. המשתמש ו/או מפרסם מתחייב, להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות ולהימנע מפגיעה בחברה או בצדדים שלישיים.

6.2. בעת הפרסום הינך מודע לכך והינך מותר מרצון על כל בלעדיות על תוכן המפורסם ומקנה לחברה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בתכנים אלו. רישיון זה אינו בלעדי. כמו כן, הינך מודע לכך כי התכנים שתמסור ו/או תזין לפרסום ב Scooper יהיו חשופים לכל גולשי ומשתמשי האתר.

6.3. בעת הזנה, העברה, שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. וככלל המשתמש ו/או מפרסם מתחייב כי לא יפרסם כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/או כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי Scooper בפרט. באחריותו המלאה של המשתמש ו/או מפרסם לבצע בדיקות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידה ושהנסיבות מצריכות זאת. מוסכם בזאת כי אין לראות בפרסומים משום יעוץ ו/או חו"ד.

6.4. Scooper אינה טוענת לבעלות בלעדית בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר. יחד עם זאת, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום ב Scooper אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ב Scooper ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

6.5. המשתמש ו/או מפרסם מתחייב, שלא לגרום ו/או לתרום, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות אמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת צווי איסור פרסום, ביצוע פרסומים אסורים על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, הפרה של הוראות צנזורה, פגיעה כלשהי בביטחון המדינה או פגיעה בזכויות צדדים שלישיים.

6.6. המשתמש ו/או מפרסם מתחייב, כי לא יפר הוראות כל דין ו/או לא ישתמש בכל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

6.7. המשתמש ו/או מפרסם מתחייב, שלא לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים של האתר או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ליהנות או להשתתף בשירותים הניתנים באתר. איסור זה כולל גם משלוח דואר זבל, מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים שמקבלי המידע ו/או החברה אינם מעוניינים בהם.

6.8. המשתמש ו/או מפרסם מתחייב, שלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בשיתוף קבצים אסור על פי החוק ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים ו/או להפרת זכויות קנייניות של צדדים שלישיים ו/או לפרסומים אסורים.

6.9. המשתמש ו/או מפרסם מתחייב, שלא להשתמש באתר ו/או לפעול באתר בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הפצת כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים וכיו"ב ו/או הטרדת גולשים, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, העלאת ו/או קישור לתכנים מיניים ו/או פורנוגראפיים ו/או תכנים אשר יפגעו ברגשות גולשים אחרים ו/או יגרמו להם נזק.

6.10. מקבל המידע מתחייב, ליידע את החברה, באופן מיידי, על כל אפשרות לפגיעה במקבלי המידע ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות המשתמש.

6.11. המשתמש ו/או מפרסם מצהיר בזאת כי Scooper לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מ Scooper ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הינו נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את Scooper בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך וכי ידוע לו כי החברה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.

6.12. Scooper אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המפרסם שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת Scooper או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

6.13. Scooper שומרת לעצמה את היכולת לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, ב Scooper או במי מטעמה. בנוסף, Scooper תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים ב Scooper. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות Scooper לפי כל דין.

6.14. Scooper שומרת לעצמה את היכולת לערוך, לקצר, למחוק, לדחות פרסום או כל פרסום אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית וזאת מבלי שיצטרך לתת הסבר לכך. בכל מקרה מסירת התכנים על ידך או הזנת התכנים על-ידך, אינה מקנה לך זכות כלשהי לדרוש את פרסומם ו/או לקבל תמורתם תשלום כלשהו. בנוסף, האתר יהיה ראשי למנוע ממך פרסום הודעות/ידיעות נוספות באתר.

6.15. המשתמש ו/או מפרסם מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתכני הפרסום המועלים על ידו והוא פוטר בזאת במפורש את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה מכל אחריות לכך. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, כתוצאה מתכני הגולשים המועלים על ידו. אין בשיפוי כדי לגרוע מסעדי החברה על פי דין.

7. קישורים ב Scooper:

7.1. ב Scooper תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים אינם מתפרסמים או נשלטים ע"י Scooper ועל כן Scooper אינה אחראית לתוכנם ועניינם של הקישורים הנ"ל. האתר משמש כצינור המאפשר להגיע לקישורים אלו בלבד ואינו נושא באיזו אחריות מכל סוג שהוא למפורסם, לתפקודם, פעילותם של קישורים אלו.

7.2. העובדה ש Scooper מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת Scooper לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים Scooper אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

7.3. Scooper איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. Scooper רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.

7.4. מלבד למצוין בהסכם זה, Scooper לא נושאת באחראיות באופן ישיר או באופן עקיף או באופן מרומז, ושום הבטחה או ייצוג , בין אם ע"י Scooper ובין אם ע"י סוכניה, או שותפיו בהקשר של כל שירות שיסופק על ידי או באמצעות Scooper.

8. מדיניות פרטיות

8.1. מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.

8.2. הנך מצהיר ומסכים, כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באתר אינו סודי ואתה מעניק לאתר רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המידע, לפרסם המידע או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש להרשאתו של השולח ומבלי לשלם לרוכש.

8.3. הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום, אנא, שלח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה. הנהלת האתר רשאית לשלוח לרוכשים בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות SMS מידע אודות מוצרים שונים וקישורים לרכישתם. אם הרוכש אינו מעונין לקבל את הדואר כאמור לעיל, באפשרותו שלא לקבלו באמצעות פניה בטלפון: 077-3017077 או בפקס: 03-7608501 ולבקש הסרה או בגוף ההודעה שנשלחה יהיה קישור להסרה.

8.4. האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל שיידרש או ככל שתוטל עליו חובה על-פי דין.

8.5. בעת השימוש באתר, עשוי האתר לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי (כגון, אך לא רק: שמך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון וכד') וכן מידע לא פרטי (כגון, אך לא רק: סוג מכשיר, מערכת הפעלה, סוג דפדפן ועוד).

8.6. האתר יעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות הבאות:

8.6.1.1. אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש.

8.6.1.2. שיפור האתר או השירות, לדוגמה אנחנו עשויים להשתמש במשוב מהמשתמשים.

8.6.1.3. טיפול במחלוקות.

8.6.1.4. טיפול בבעיות טכניות.

8.6.1.5. שליחת מיילים תקופתיים במידה והמשתמש בחר לקבל אותם.

8.6.1.6. פעילות שיווקית או שיפור המוצרים שלנו.

8.6.1.7. כל פעולה אחרת המותרת לחברה לפי כל דין.

8.7. הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים. כמו כן, הנך מאשר בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין.

8.8. לידיעתך, לאתר רישיון מאגר מידע שמספרו- 700061884, המאגר מוחזק על ידי חברת סקופר בע"מ, ח.פ. 514236215.

8.9. לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 כל אדם רשאי לפנות לאתר בבקשה לעיין במידע שהאתר מחזיק אודותיו, וככל שימצא כי המידע אינו נכון ו/או מדויק ו/או שלם רשאי לפנות לבעל מאגר המידע (החברה) לתיקון המידע או מחיקתו (במקרים מסויימים). שים לב, כי מחיקת המידע עלולה למנוע ממך שימוש באתר או בחלק משירותיו.

8.10. בחירה בכפתור "צור קשר" ולאחריו מילוי פרטי הלקוח הנדרשים (לרבות שם, ומספר טלפון וכו') בשדות הרלוונטיים תאפשר לחברה ליצור קשר ישיר עם הלקוח באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.

8.11. האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר.

9. שינוי ו/או עדכון תנאי השימוש הנ"ל:

Scooper רשאית לשנות לפי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת את הוראות אלו. במידה והשינוי הינו מהותי או נוגע למידע אישי שנמסר על ידי הלקוח/ מפרסם, תפורסם על כך ידיעה באתר Scooper.

10. התיישנות:

המשתמש באתר מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד Scooper תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח - 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

11. תקלות ובעיות באבטחת מידע:

כל המשתמש באתר Scooper בכל דרך שהיא מודע כי ידוע לו כי יתכנו נסיבות, בין בשליטת Scooper ובין שלא בשליטתה, לרבות נפילת שרתים, הפסקות חשמל, האקרים, טעויות אנוש בהן יאבד מידע ו/או יוצג מידע חלקי ו/או מוטעה ו/או לא תתאפשר הגלישה באתר ו/או יילקחו פרטים שנמסרו על ידו לאתר, וכל תקלה אפשרית אחרת, ו/או וזאת מתוך הכרה של המגבלות הקיימות ברשת האינטרנט, ומתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד Scooper ו/או צד שלישי כלשהו בגין אירועים כגון אלו והוא מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מסוג זה. כמו-כן מתחייבת Scooper לעשות כל שביכולתו ולהפעיל את כל המאמצים בכדי למנוע כל פירצה, תקלה ואבטחת מידע ולספק שירות אמין, מהיר ומהימן.

12. סמכות שיפוט

12.1. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

12.2. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש ב Scooper ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים ב Scooper תובא בפני לבית-המשפט המוסמך במחוז תל אביב בישראל.

12.3. יחד עם זאת הצדדים שומרים לעצמם את האפשרות לפנות להליך בוררות בהסכמת שני הצדדים.

13. ההתקשרות בין הצדדים:

האתר מנוהל ומופעל על-ידי סקופר בע"מ מרחוב ברוך הירש 22, בני ברק 51202.
טלפון: 03-3036114